12 IX Adamczyk

Nazwa kursu:

Kurs języka angielskiego ogólnego B2, rozwijający wszystkie umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Prowadzący:

mgr Arkadiusz Adamczyk

Adres mailowy:

arkadiusz.adamczyk@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarnie

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B2

Podręcznik:

English File Upper-intermediate, materiały własne

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 12.09 - 23.09

Tematyka kursu: precyzyjny dobór tematyki, która skupia się na bieżących tematach z obszarów takich jak podróże, zdrowie, rozrywka i praca.

Cele kursu:

  • nacisk na poprawną i płynną komunikację w języku angielskim
  • rozwój i utrwalenie słownictwa w kontekście realizowanych tematów zajęć
  • rozwój umiejętności rozumienia tekstu w kontekście realizowanych tematów zajęć
  • zbudowanie większej pewności siebie i spontaniczności w komunikowaniu się w języku docelowym
  • doskonalenie kompetencji rozumienia ze słuchu

Planowane efekty kształcenia:

  • swobodne i świadome posługiwanie się językiem docelowym w różnych sytuacjach życia codziennego
  • spontaniczne i płynne wypowiadanie się na różne tematy
  • umiejętne włączenie się do dyskusji i szczegółowe przedstawienie własnego punktu widzenia
  • wyraźna poprawa zasobu słownictwa z zachowaniem poprawności wymowy
  • rozumienie bardziej rozbudowanych tekstów na tematy ogólne i specjalistyczne

Metody pracy: formy pracy sprzyjające naturalnej komunikacji (praca w grupach i praca w parach), zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego studenta :

Techniki pracy:praca z tekstem, quizy językowe, odgrywanie scenek, dialogi, dyskusje i debaty, nagrania audio / video

Forma zaliczenia końcowego: krótka prezentacja na wybrany temat i/lub test sprawdzający nabyte umiejętności