26 IX Furszpaniak

Nazwa kursu:

English Meeting (Kurs języka angielskiego ogólnego) B2

Prowadzący:

mgr Danuta Furszpaniak

Adres mailowy:

dfurszp@amu.edu.pl; danuta.furszpaniak@gmail.com

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarnie

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B2

Podręcznik:

Sarah CunninghamCutting Edge B2 lub B1; 3rd Edition lub

Christina Latham-Koenig English File 4th Edition B2

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 26.09 - 7.10

Tematyka kursu: język angielski ogólny na poziomie kursu B2 z uwzględnieniem sugestii i preferencji uczestników kursu dotyczących rozwoju konkretnych sprawności językowych oraz słownictwa i komunikacji w interesujących ich obszarach.

Cele kursu:

 • Rozwój sprawności pracy z tekstem w celu prowadzenia komunikacji z członkami grupy.
 • Poszerzenie znajomości słownictwa w celu ubogacenia sprawności interakcji.
 • Rozwój sprawności wyrażania własnych opinii.
 • Usystematyzowanie i poszerzenie znajomości gramatyki w kontekście komunikacyjnym.
 • Rozwinięcie sprawności słuchania.

Planowane efekty kształcenia:

Student:

 • Potrafi zadać poprawnie zbudowane pytanie innej osobie z grupy.
 • Potrafi w prosty sposób sformułować w języku angielskim swoją opinię.
 • Potrafi stosować zasady gramatyczne omawiane na zajęciach.
 • Potrafi używać słownictwo posługując się kolokacjami.
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i odnieść się do treści tekstu drukowanego lub nagrania

Metody pracy:

 • Metoda komunikacyjna z wykorzystaniem potencjału metod pracy (opartych na przekazie tradycyjnym i cyfrowym) oferowanych przez autora podręcznika oraz materiałów dodatkowych przygotowanych przez nauczyciela.

- Praca z tekstem drukowanym i nagranym

- Analiza przypadków

- Burza mózgów

- Dyskusja

- Gra dydaktyczna/symulacja

 • W przypadku kursu online metoda komunikacyjna z wykorzystaniem możliwości technicznych Teams, Padletu oraz materiałów w formie tradycyjnej, audiowizualnej i interaktywnej przygotowanych przez autora podręcznika i nauczyciela. (j/w)

Techniki pracy:

 • Techniki zaproponowane przez autorów podręcznika w związku z czytaniem, słuchaniem/oglądaniem nagrańaudio i wideo oraz pisaniem.
 • Technika tworzenia pytań przez ciekawość.
 • Konwersacje w podgrupach i dyskusje na forum grupy.
 • Rozwiązywanie quizu gramatycznego i leksykalnego.
 • Gry ułatwiające zapamiętanie słownictwa i aktywizujące jego użycie.

Forma zaliczenia końcowego:

Quiz obejmujący czytanie tekstu podobnego pod względem leksykalnym do omawianego na zajęciach, ze słownictwa i gramatyki.