26 IX Grodzka

Nazwa kursu:

WAKACYJNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO B2

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

kamag@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

angielski, sporadycznie polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

120 h poziomu B1

Podręcznik:

English File Pre-Intermediate czwarta edycja,Student’s Book & Workbook

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 26.09 – 07.10

Tematyka kursu:

GRAMATYKA Review of Tenses (Present Simple,Past Simple,Present Continuous,Past Continuous,Present Perfect,Past Perfect),Question Formation,Narrative Tenses (Past Simple,Past Continuous,Past Perfect,Past Perfect Continuous)

LEKSYKA Inspiring People – Character Adjectives,Trying & Succeeding,Expressions with GET.

Cele kursu:

- Rozwijanie czterech sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie B2 zgodnie z ESOKJ

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego w teorii i praktyce

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglosaskich

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie B2, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane np. z kulturą i edukacją.Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować

Metody pracy:

- Praca indywidualne (np. praca z tekstem, słuchanie),praca w parach,dyskusje na forum grupy

Forma zaliczenia końcowego:

- Test leksykalno-gramatyczny