Nazwa kursu:

KOMERCYJNY  KURS  JEZYKA  ANGIELSKIEGO  POZIOM A2  po 60 godzinach - kontynuacja

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

kamag@o365.amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 godzin (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

zdalna na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski,  sporadycznie polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

40 - 60 h poziomu A2

Podręcznik:

English File Pre-Intermediate czwarta edycja fourth edition (od unitu 5A),  Student’s Book & Workbook

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

ŚRODA  18.15-19.45

Tematyka kursu:

Gramatyka:    Stopniowanie przymiotników (comparative adjectives),  zwroty wyrażające ilość (quantifiers),  Wyrażanie przyszłości (will / won’t / shall),  powtórzenie czasów teraźniejszych, przeszłych oraz wyrażanie przyszłości (review of verb forms: present, past and future)

Leksyka:   Opisywanie miasta (describing a town or city),  Zdrowie (health and body),  Zakupy (shopping),  Czasownik + back (verb + back)

Funkcje językowe:  Shopping,   strategie komunikacyjne, np. negocjowanie znaczenia, prośba o powtórzenie

Wymowa:  Akcent zdaniowy (sentence stress),  Akcent wyrazowy (two-syllable words),  the letters ea,  ‘ll,  won’t

Cele kursu:

-Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ,

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresy gramatyki języka angielskiego w teorii   
i praktyce,

-  Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej,

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglojęzycznych,

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować,

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2,  analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie,

- Tworzy wypowiedzi ustne,  wykazuje chęć i potrzebę podjęcia dyskusji na tematy ogólne

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne
z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur,

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, mówić o planach dotyczących przyszłości,  a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane z kulturą i edukacją.  Umie pracować
w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie  z otrzymanymi wskazówkami,

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej,

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualna (np. z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy,

- Po każdych zajęciach Słuchacz otrzymuje zadanie domowe w celu ugruntowania materiału przerabianego na zajęciach.

Forma zaliczenia końcowego:

Test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się