A2 Grodzka kontynuacja

Nazwa kursu:

KOMERCYJNY  KURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  A2 (kontynuacja po 30h)

Prowadzący:

Mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

katarzyna.grodzka@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Online MS Teams

Język zajęć:

Angielski,  sporadycznie polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

20 – 30h poziomu A2

Podręcznik:

English File Pre-Intermediate 4th edition,  Student’s Book & Workbook

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Wtorek 18:15 – 19:45

Tematyka kursu:

Gramatyka:    Present Perfect & Past Simple,  Stopniowanie przymiotników (comparative adjectives),  zwroty wyrażające ilość (quantifiers),  wyrażanie przyszłości (will / won’t / shall),  powtórzenie czasów teraźniejszych, przeszłych oraz wyrażania przyszłości (review of verb forms: present, past and future)

Leksyka:   Opisywanie miasta (describing a town or city),  Zdrowie (health and body),  Zakupy (shopping),  Czasownik + back (verb + back)

Funkcje językowe:  Shopping,   strategie komunikacyjne, np. negocjowanie znaczenia, prośba o powtórzenie

Wymowa:  Akcent zdaniowy (sentence stress),  Akcent wyrazowy (two-syllable words),  the letters ea,  ‘ll,  won’t

Cele kursu:

-Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ,

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresy gramatyki języka angielskiego w teorii i praktyce,

-  Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej,

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglojęzycznych,

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować,

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2,  analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie,

- Tworzy wypowiedzi ustne,  wykazuje chęć i potrzebę podjęcia dyskusji na tematy ogólne,

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur,

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, mówić o planach dotyczących przyszłości, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane z kulturą i edukacją.  Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie  z otrzymanymi wskazówkami,

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej,

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualna (np. z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy,

- Po każdych zajęciach Słuchacz otrzymuje zadanie domowe w celu ugruntowania materiału przerabianego na zajęciach,

Forma zaliczenia końcowego:

Test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się