Nazwa kursu:

KOMERCYJNY  KURS  JEZYKA  ANGIELSKIEGO  POZIOM A2  po 60 h godzinach - kontynuacja

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

kamag@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30

Forma zajęć:

Zdalna na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski,  sporadycznie polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

40 - 60 h poziomu A2

Podręcznik:

English File Pre-Intermediate czwarta edycja fourth edition (od unitu 5A)

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

poniedziałek  16:30 - 18:00

planowany początek kursu: 17 października

Tematyka kursu:

Gramatyka: Stopniowanie przymiotników (comparative adjectives),  zwroty wyrażające ilość (quantifiers),  Wyrażanie przyszłości (will / won’t / shall),  powtórzenie czasów teraźniejszych, przeszłych oraz wyrażanie przyszłości (review of verb forms: present, past and future).

Leksyka: Opisywanie miasta (describing a town or city),  Zdrowie (health and body),  Zakupy (shopping),  Czasownik + back (verb + back)

Funkcje językowe:  Shopping,   strategie komunikacyjne, np. negocjowanie znaczenia, prośba o powtórzenie.

Wymowa: Akcent zdaniowy (sentence stress),  Akcent wyrazowy (two-syllable words),  the letters ea,  ‘ll,  won’t.

Cele kursu:

-Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ.

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresy gramatyki języka angielskiego w teorii i praktyce.

-  Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej.

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglojęzycznych.

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2,  analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

- Tworzy wypowiedzi ustne,  wykazuje chęć i potrzebę podjęcia dyskusji na tematy ogólne

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, mówić o planach dotyczących przyszłości, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane z kulturą i edukacją.  Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie  z otrzymanymi wskazówkami.

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej.

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualna (np. z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy

- Po każdych zajęciach Słuchacz otrzymuje zadanie domowe w celu ugruntowania materiału przerabianego na zajęciach.

Forma zaliczenia końcowego:  

Test leksykalno-gramatyczny

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl