Nazwa kursu:

KOMERCYJNY  KURS  JEZYKA  ANGIELSKIEGO  POZIOM B2

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

kamag@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski,  sporadycznie polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

120 h poziomu B1

Podręcznik:

Empower Upper Intermediate

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

poniedziałek  18:15 – 19:45

planowany początek kursu: 17 października

Tematyka kursu

Gramatyka

- Review of tenses (powtórzenie czasów Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect,  Tworzenie pytań bezpośrednich i pośrednich (direct and indirect questions),  Narrative tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous),  Okres warunkowy I i zdania czasowe (Conditional I and Future time clauses)

Leksyka

-People you admire,  Character adjectives,  Trying and succeeding,  Expressions with GET,  Animals and the environment,  Wordpower – expressions with MAKE & FACE

Wymowa

-The letter e,  word stress,  Sounds and spelling g.

Cele kursu:   

-Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie B2 zgodnie z ESOKJ,

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresy gramatyki języka angielskiego w teorii i praktyce,

-  Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej,

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglojęzycznych,

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie B2,  analizuje ich treść  i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

- Tworzy wypowiedzi ustne,  wykazuje chęć i potrzebę podjęcia dyskusji na tematy ogólne

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, mówić o planach dotyczących przyszłości, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane z kulturą i edukacją.  Prezentuje i argumentuje swoje stanowisko, komentuje stanowisko innych. Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie  z otrzymanymi wskazówkami,

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej,

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.  Wyraża się w formie ustnej i pisemnej z dużą poprawnością.

Metody pracy:

- Praca indywidualna (np. z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  praca w grupach, dyskusje na forum grupy.

- Po każdych zajęciach Słuchacz otrzymuje zadanie domowe w celu ugruntowania materiału przerabianego na zajęciach.

Forma zaliczenia końcowego:

Test leksykalno-gramatyczny

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl