Nazwa kursu:

KURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  A2

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

kamag@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarnie

Język zajęć:

angielski, czasami polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

100 – 120 h poziomu A1

Podręcznik:

English File Pre-Intermediate 4th edition (czwarta edycja)

Termin/godzina zajęć:

Czwartek  16:30 – 18:00

Planowany początek zajęć: 20 października

Tematyka kursu:

Gramatyka

Szyk wyrazów w pytaniach (word order in questions),  Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) i czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous),  Czas przeszły prosty (Past Simple),  Czas przeszły ciągły (Past Continuous)

Leksyka

Getting to know you (zwroty przydatne przy poznawaniu nowych ludzi, „small talk”),  Describing people (opisywanie ludzi: wygląd i osobowość),  Clothes,  Holidays  (zwroty     i wyrażenia przydatne przy opisywaniu tematu wakacji),  Przyimki  at,  in,  on,  spójniki e.g. because, although, but,  so.

Funkcje językowe

Hotel,  hotel problems

Wymowa

Samogloska zredukowana tzw. schwa,  wymowa -s / -es w 3ciej osobie czasu Present Simple,  wymowa końcówki -ed w czasownikach regularnych w czasie Simple Past,  słabe formy czasowników was / were.

Cele kursu:

- Rozwijanie czterech sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ.

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego w teorii         i praktyce.

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej.

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglosaskich.

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne                       z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane np. z kulturą i edukacją.  Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej.

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualne (np. praca z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy.

Forma zaliczenia końcowego:

- Test leksykalno-gramatyczny

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl