Nazwa kursu:

Język hiszpański A1_kontynuacja nauki

Prowadzący:

Monika Szewczyk

Adres mailowy:

m.szewczyk14@gmail.com

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

język hiszpański

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Uczeń opanował treści gramatyczne i tematyczne zawarte w podręczniku Descubre 1.

1.       Znajomość alfabetu hiszpańskiego – literowanie;


2. Wiadomości na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (Ameryka Środkowa i Południowa).

2.       Dane podstawowe; uczeń potrafi się przedstawić, zna kraje i narodowości oraz najważniejsze zawody; umiejętności: uczeń potrafi podać kraj oraz swoją narodowość; uczeń odróżnia pytania
formalne i nieformalne; uczeń zna także liczebniki od 1 do 30; GRAMATYKA: odmiana czasowników llamarse, ser i tener; zna zwroty stosowane z tener: tener
frio/calor, tener sed/hambre, tener sueno, tener razón;


4. ŚWIAT WOKÓŁ NAS - mój dom, moja dzielnica, moje miasto – uczeń potrafi opowiedzieć jak
wygląda jego pokój, jego dom, jak jest umeblowany, zna okoliczniki miejsca,
GRAMATYKA: uczeń zna różnicę między czasownikami SER, ESTAR oraz HABER ; uczeń potrafi rozróżnić rodzajniki
określone i nieokreślone);
5. JAKI JESTEM? - Cómo soy – wygląd zewnętrzny, charakter, przymiotniki i czasowniki służące
do opisu wyglądu oraz charakteru
Umiejętności: uczeń potrafi opisać wygląd oraz charakter danej osoby, potrafi rozróżnić cechy dodatnie i ujemne.

6. ŚRODKI TRANSPORTU I PORUSZANIE SIĘ PO MIEŚCIE – Jak dojść? Jak dojechać?
Środki transportu, poruszanie się po mieście, przymiotniki i przysłówki, stopniowanie
przymiotników regularnych i nieregularnych.
GRAMATYKA: uczeń zna czasowniki służące do opisu poruszania się w przestrzeni:
IR/MONTAR + EN + ŚRODEK TRANSPORTU (en avión, en barco, en bicicleta, en coche) ale
IR A PIE / A CABALLO; COMO LLEGAR A – jak dotrzeć do?
UMIEJĘTNOŚCI: Uczeń potrafi zapytać o drogę, zrozumieć, jak dotrzeć do wybranego miejsca;
potrafi porównać środki transportu, kategoryzować według cech dodatnich i
ujemnych; umie porównywać „es tan como” es mas / menos que”; potrafi nawiązać dialog na stacji
metra, spytać o drogę, ceny biletów. Cuanto cuesta? Cuanto es?


7. CODZIENNE CZYNNOŚCI – co robisz? O której godzinie? UMIEJĘTNOŚCI: uczeń potrafi
opowiedzieć o swoim codziennym dniu, o czynnościach wykonywanych codziennie, o godzinach
posiłków. Umiejętność czytania zegarka. MI RUTINA DIARIA. Główne czasowniki: despertarse,
levantarse, ducharse, desayunar, ir a la escuela, estudiar, acabar las clases, volver a casa, jugar,
pasear, hacer los deberes, cenar, acostarse, dormir.
GRAMATYKA: czasowniki regularne i nieregularne (rodzaje oboczności o – ue: poder; e –i:servir; e – ie (querer); u – ue (jugar). Czasowniki wyrażające wolę i pragnienie: necesitar
(potrzebować), querer (chcieć), preferir preferir (woleć). Okoliczniki częstotliwości: siempre,
nunca, a veces, alguna vez. Umiejętność opowiadania o swoim dniu codziennym.


8. ZAKUPY - rodzaje sklepów, towary i artykuły, pytania o cenę, ilość i jakość, wybór towaru,
rozmiar. UMIEJĘTNOŚCI: uczeń poszerza słownictwo o nazwy ubrań, obuwia, jedzenia, środki czystości. Uczeń potrafi nawiązać dialog w sklepie, w restauracji, wybrać artykuły, towary, spytać o kolor, rozmiar. Tworzenie dialogów z użyciem kolorów, zaimków wskazujących.
GRAMATYKA: zaimki algo, algun, alguna, nada, ningun, ninguna, zaimki wskazujące este, esta,  ese, esa, aquel, aquela etc., zaimki dopełnienia bliższego i dalszego; liczebniki powyżej 100.


9. QUE TE GUSTA? Co lubisz? - Uczeń mówi o swoich upodobaniach, gustach. Forma tambien i tampoco. Sport, jedzenie, hobby, różne rodzaje spędzania wolnego czasu. Rodzina czasowników typu: gustar, encantar, interesar, preocupar, używane z dopełnieniem dalszym.
CZASOWNIK doler i części ciała. Choroby, dolegliwości, złe samopoczucie. Umiejętności: uczeń potrafi mówić o tym, co go boli i co mu dolega. Zna części ciała. Zainteresowania i sporty.
Czasowniki: jugar i tocar.


10. POGODA I ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE. Forma Que tiempo hace? Jaka jest pogoda? Hace
i Hay – kiedy używamy? Czasowniki llover – padać o deszczu i nevar – padać o śniegu. Uczeń potrafi pytać o pogodę, opowiadać o pogodzie w swoim kraju. Zna nazwy miesięcy i dni tygodnia oraz pory roku.

11. MÓWIMY O PRZESZŁOŚCI: - Czas preterito perfecto; - zasady tworzenia – czasownik
pomocniczy haber + partcipios pasados regularne i wyjątki; okoliczniki czasu stosowane w czasie preterito perfecto: ya, aun, todavia no, hoy, este dia, esta semana, este mes, este ano.

TREŚCI KULTUROWE: Sławne postacie ze świata filmu hiszpańskojęzycznego
Penelope Cruz, Javier Bardem, Antonio Ban

Podręcznik*:

Descubre A 2

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

wtorek 18:15-19:45

Tematyka kursu:

Modulo 2, lección 5 Te queda genial.

Opisywanie ubioru i wyrażanie opinii. Odgrywanie roli podczas wizyty w sklepie. Pytanie o cenę. Porównywanie.

Modulo 2, lección 6 Por tierra, mar y aire.

Mówienie o podróżach i środkach transportu. Wyrażanie opinii i opisywanie środków transportu. Odgrywanie roli na stacji (kupowanie biletu). Udzielanie instrukcji, aby dotrzeć do celu metrem. Mówienie o planach i intencjach na przyszłości.

Modulo 3, lección 7 Llamando al mundo.

Opisywanie aktualnie wykonywanych czynności. Mówienie o częstotliwości wykowywanych czynności Opisywanie miejsc. Rozmawianie przez telefon. Mówienie o samopoczuciu.

Modulo 3, lección 8 ¿Cómo te ha ido el día?

Mówienie o czynnościach zakończonych w bliskiej i dalszej przeszłości. Radzenie sobie na komisariacie policji. Proszenie o wybaczenie. Usprawiedliwianie się.

Modulo 3, lección 9 Experiencia alucinantes.

Mówienie o doświadczeniu życiowym. Wyrażanie częstotliwości w przeszłości. Przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej do pracy. Pisanie CV.

Cele kursu:

- cel nadrzędny:

 • wyposażenie uczestników kursu w umiejętność posługiwania się i porozumiewania się w języki hiszpańskim;
 • znajomość języka hiszpańskiego, uzyskana po ukończeniu kursu, pozwala na zdobycie i znajomość wiedzy ogólnej o kulturze i sztuce Hiszpanii i państw hiszpańskojęzycznych;
 • rozwijanie i kształtowanie uzdolnień lingwistycznych oraz erudycji językowych
  w oparciu kulturę języka hiszpańskiego.

- cele praktyczne istotne w rozwijaniu umiejętności lingwistycznych w poniższych zakresach:

 • rozumienie ze słuchu – umiejętność rozumienia dialogów w języku hiszpańskim, zarówno komunikatów literackich oraz tzw. języka potocznego;
 • umiejętność poprawnego i płynnego mówienia w języku hiszpańskim – umiejętność realizacji konwersacji w zakresie tematyki: posiadanych umiejętności pracy, dyskutowania na tematy „społecznie powszechne”, swobodnego porozumiewania się w przestrzeni publicznej;
 • umiejętność poprawnego pisania w języku hiszpańskim – umiejętność redagowania tekstów, artykułów, pism, e-maili oraz krótkich komunikatorów – sms istotnych w realizacji zobowiązań zawodowych, towarzyskich lub prywatnych;
 • umiejętność wykorzystania języka hiszpańskiego w innych krajach hiszpańskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- rozumienie

 • uczestnicy potrafią rozumieć najczęściej stosowane zwroty, wyrażenia, słowa obecne w przestrzeni publicznej; potrafią zrozumieć kontekst znaczeniowy
  i kulturowy, potrafią oczytać i rozumieć znaczenie komunikatów pisemnych w przestrzeni publicznej; logicznie i precyzyjnie potrafią komunikować się w języku hiszpańskim z tytułu pełnionych obowiązków zawodowych i miejsca zamieszkania;

- mówienie

 • uczestnicy potrafią brać udział w rozmowie w przestrzeni publicznej – odpowiadać i pytać, w poprawnej formie znaczeniowej i gramatycznej, w zakresie tematów w znanych, powszechnych i istotnych w przestrzeni publicznej (dot. przestrzegania zasad społecznych, aktywności turystycznej lub działalności kulturowej); potrafią w zadawalających stopniu uczestniczyć w rozmowie, wyrażając swoją opinię/ocenę, aktywnie (nawet przy minimalnym zagadnieniu rozumienia) uczestniczyć w debacie towarzyskiej;

- pisanie

 • uczestnicy potrafią, w krótkiej lub dłuższej formie, zredagować proste teksty (pismo urzędowe, relacja turystyczna, e-mail towarzyski, formularz w hotelu / w firmie, pozdrowienia towarzyskie); potrafią poprawnie zredagować odpowiedź na pytania zawarte w formularzach różnych instytucji hiszpańskojęzycznych.

Metody pracy:

 • praca z grupą
 • praca w grupach kilkuosobowych
 • praca w parach
 • praca indywidualna

Techniki pracy:

 • słuchanie – materiały audiowizualne dostępne w Internecie oraz z zasobów własnych (reklamy, klipy muzyczne, krótkie filmy animowane lub fragmenty filmów fabularnych, analiza liv-ów youtuberów); płyta CD kompatybilna z treścią podręcznika;
 • mówienie – krótkie słowne formy aktywności lingwistycznej uczestników, dialogi pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącym, prezentacje multimedialne wymagające aktywności lingwistycznej uczestników, gry logiczne i symultaniczne aktywizujące umiejętność relacji werbalnej, aranżowanie i odgrywanie określonych „ról” w celu wykazania szybkich reakcji lingwistycznych oraz znajomości kultury hiszpańskiej;
 • pisanie – ćwiczenia pisemne dotyczące czytanych tekstów, artykuły prasowe oraz teksty dostępne w Internecie, gry i konkursy towarzyskie wykorzystujące znajomość gramatyki i zasobów słownych języka hiszpańskiego.

Forma zaliczenia końcowego:

- prace zaliczeniowe w trakcie trwania kursu.

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl