Nazwa kursu:

Język niemiecki

Prowadzący:

Ewa Ilczyna-Przepiórkowska

Adres mailowy:

ewailc@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams / stacjonarnie*

*niepotrzebne skreślić

Język zajęć:

niemiecki/ polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A2

Podręcznik:

Momente A2

Termin/godzina zajęć:

termin: poniedziałek w godz. 18:00-19:30

Tematyka kursu: życie codzienne, rodzina, czas wolny, stosunki międzyludzkie, praca, czynności w pracy i w czasie wolnym, wspomnienia, mieszkanie, sport, zdrowie, odżywianie się

Cele kursu:

- rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku niemieckim

- wyrażanie swojego stanowiska na wybrany temat

- wypowiadanie się na tematy związane z codziennością

- rozumienie tekstów pisanych

- rozumienie ze słuchu

- poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i ich stosowanie w praktyce

- zapoznanie się z aplikacjami i platformami służącymi do nauki języka niemieckiego

Planowane efekty kształcenia:

- czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów w języku niemieckim na poziomie A2

- tworzenie ustnych wypowiedzi na przygotowane tematy

- samodzielne korzystanie z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych oraz poszerzenia słownictwa

- pisanie krótkich tekstów o charakterze nieformalnym

- rozumienie ustnych wypowiedzi wyrażanych językiem standardowym

Metody pracy:

- indywidualne wypowiedzi na wybrane tematy

- praca w grupach: dialogi, tworzenie pytań i odpowiedzi, rozwiązywanie problemów

- opis zdjęć

- praca z tekstem

-ćwiczenia online

- praca z tekstem do odsłuchu oraz z krótkimi zdydaktyzowanymi filmami

- różnorodne metody aktywizujące

- konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych

- praca z wykorzystaniem autentycznych stron internetowych

Techniki pracy:

- techniki rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu (ukierunkowanie uwagi

zaznaczanie, wypełnianie tabeli, uzupełnianie tekstu lukami, przewidywanie, notowanie,

prawda – fałsz, wielokrotny wybór, pytania i odpowiedzi)

- techniki rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem (ukierunkowanie uwagi, zawężenie pola oczekiwań, wyrazy–klucze, wydobywanie głównej myśli, wydobywanie informacji szczegółowej, wielokrotny wybór, rozumienie spójności tekstu, prawda–fałsz, pytania i odpowiedzi, uzupełnianie zdań)

- techniki rozwijania  sprawności mówienia ( obraz - odgadywanie treści obrazka, zgadywanka obrazkowa, przerobienie obrazka na komiks, wnioskowanie z obrazka, pytania do obrazka; słowo – pytania i odpowiedzi, opis sytuacji, streszczenie, wypowiedź według podanych punktów, wywiad, odgrywanie ról, symulacja, wypowiedzi na podstawie tzw. dokumentów autentycznych; dźwięk - rozpoznawanie dźwięków, nagranie tekstu z przerwami na wypowiedzi uczącego się)

- techniki rozwijania sprawności pisania (odwzorowanie, rozpoznawanie i produkcja słownictwa, skojarzeń tematycznych, pisanie tekstu równoległego, zakończeń, pisanie maila według wyrazów- kluczy lub elementów treści)

- techniki nauczania i utrwalania słownictwa (uzupełnianie zdań, skojarzenia tematyczne, mapy językowe, tworzenie kolokacji, synonimów, antonimów, dopasowywanie, parafrazy, tłumaczenia i krzyżówki, ćwiczenia online)

- techniki nauczania gramatyki (imitacja, substytucja, transformacja i integracja

Forma zaliczenia końcowego:

test

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy, że klikniesz poniżej:

zapisz sięW razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl