Egzamin doktorski

I. Zasady egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez radę naukową dyscypliny.

Osoby zainteresowane egzaminem doktorskim w zakresie języka nowożytnego powinny na miesiąc przed planowanym terminem podejścia do egzaminu przesłać swoje zgłoszenie na adres doktor@amu.edu.pl, zawierające:
1. streszczenia pracy doktorskiej w języku obcym (1,5-2 strony A4),
2. propozycję przedziału tygodniowego, w którym planuje się podejść do egzaminu.

UWAGA! W lipcu, sierpniu oraz do połowy września egzaminów nie przeprowadzamy.

Poniżej zakres materiału obowiązujący na egzaminie doktorskim oraz wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka nowożytnego i tym samym zwalniających z części ogólnej egzaminu.

Zakres materiału

Wykaz certyfikatów

II. Zasady przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 (Certyfikat Biegłości Językowej UAM zgodny z wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 - „Załącznik do Uchwały nr 133/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącej określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

  1. Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych na poziomie B2 odbywają się w sesjach egzaminacyjnych w terminach określonych przez Studium Językowe UAM na początku danego roku akademickiego.
  2. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 przeprowadzany jest w formie stacjonarnej. W uzasadnionych przypadkach egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 może być przeprowadzony na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w taki sposób podejmuje prorektor właściwy do spraw doktorantów na wniosek doktoranta. Doktorant zobowiązany jest dostarczyć decyzję do Sekretariatu Studium, pokój 324, najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem.
  3. Egzamin składa się z części ustnej i części pisemnej. Dokładny opis egzaminu dla poszczególnych języków oraz zasady egzaminu można znaleźć w dokumentach do pobrania tutaj.
  4. Część ustna egzaminu odbywa się zawsze przed częścią pisemną. Na wniosek kandydata część ustna może odbyć się w tym samym dniu co część pisemna.
  5. Na egzamin certyfikacyjny obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszeń należy dokonywać na adres doktor@amu.edu.pl
  6. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego przeprowadzany jest na zasadach odpłatności (zgodny z Zarządzeniem Nr 216/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie opłat za egzaminy certyfikatowe przeprowadzane przez Studium Językowe UAM)

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z j. obcego na poziomie B2 w roku akademickim 2022/2023:

Semestr zimowy:

Część ustna:

od 9 stycznia 2023 do 3 lutego 2023

Część pisemna:

07.02.2023 (wtorek) godz. 10.00

16.02.2023 (czwartek) godz. 10.00

Semestr letni:

Część ustna:

Terminy zostaną podane w kwietniu 2023

Część pisemna:

27.06.2023 (wtorek) godz. 10.00

12.09.2023 (wtorek) godz. 10.00

Dokumenty do pobrania

Wykaz certyfikatów potwierdzający znajomość języka obcegoObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Wykaz certyfikatów potwierdzający znajomość języka obcego (213.5 KB)
Zakres materiału na egzaminObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Zakres materiału na egzamin (171.7 KB)