Egzamin doktorski

Dla doktorantów rekrutowanych na studia doktoranckie przez wydziały (stary tryb):

I. Zasady egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez radę naukową dyscypliny.

Osoby zainteresowane egzaminem doktorskim w zakresie języka nowożytnego powinny na miesiąc przed planowanym terminem podejścia do egzaminu przesłać swoje zgłoszenie na adres doktor@amu.edu.pl, zawierające:
1. streszczenia pracy doktorskiej w języku obcym (1,5-2 strony A4),
2. propozycję przedziału tygodniowego, w którym planuje się podejść do egzaminu.

Egzamin ten nie potwierdza kompetencji językowej na poziomie B2.

UWAGA! W lipcu, sierpniu oraz do połowy września egzaminów nie przeprowadzamy.

Poniżej zakres materiału obowiązujący na egzaminie doktorskim oraz wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka nowożytnego i tym samym zwalniających z części ogólnej egzaminu.

Zakres materiału na egzamin ustny

Wykaz certyfikatów

Dla doktorantów rekrutowanych do Szkoły Doktorskiej UAM (nowy tryb):

II. Zasady przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 (Certyfikat Biegłości Językowej UAM zgodny z wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 - „Załącznik do Uchwały nr 133/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącej określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora):
  1. Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych na poziomie B2 odbywają się w sesjach egzaminacyjnych w terminach określonych przez Studium Językowe UAM na początku danego roku akademickiego.
  2. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 przeprowadzany jest w formie stacjonarnej. W uzasadnionych przypadkach egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 może być przeprowadzony na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w taki sposób podejmuje prorektor właściwy do spraw doktorantów na wniosek doktoranta. Doktorant zobowiązany jest dostarczyć decyzję do Sekretariatu Studium, pokój 324, najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem.
  3. Egzamin składa się z części ustnej i części pisemnej. Dokładny opis egzaminu dla poszczególnych języków oraz zasady egzaminu można znaleźć w dokumentach do pobrania tutaj.
  4. Część ustna egzaminu odbywa się zawsze przed częścią pisemną. Na wniosek kandydata część ustna może odbyć się w tym samym dniu co część pisemna.
  5. Na egzamin certyfikacyjny obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszeń należy dokonywać na adres doktor@amu.edu.pl
  6. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego przeprowadzany jest odpłatnie (zgodnie z Zarządzeniem Nr 216/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie opłat za egzaminy certyfikatowe przeprowadzane przez Studium Językowe UAM)

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z j. obcego na poziomie B2 w roku akademickim 2023/2024

III. Zasady przeprowadzania egzaminu na poziomie B2 (gdy powołano komisję na mocy Uchwały nr 296/2022/2023 Senatu UAM):

W przypadku, gdy rada naukowa dyscypliny powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 (na mocy Uchwały nr 296/2022/2023 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącej określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora), osoby zainteresowane egzaminem doktorskim w zakresie języka nowożytnego powinny na miesiąc przed planowanym terminem podejścia do egzaminu przesłać swoje zgłoszenie na adres doktor@amu.edu.pl. Egzamin potwierdza, na potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, znajomość kompetencji językowej na poziomie B2, ale nie jest równoznaczny ze zdaniem Certyfikatu Biegłości Językowej UAM i nie uprawnia do wydania stosownego zaświadczenia.

Opis egzaminu dla kandydatów/doktorantów (na mocy uchwały nr 296/2022/2023)

Czas trwania egzaminu pisemnego: 60 minut

Egzamin składa się z trzech części.

  • Czytanie ze zrozumieniem
  • Test gramatyczno - leksykalny
  • Część ustna

Części egzaminu

Typy zadań w obrębie testowania poszczególnych sprawności

Punktacja poszczególnych odpowiedzi

Sumaryczna ilość punktów za daną część egzaminu

Czytanie ze zrozumieniem:

jeden tekst   do czytania

test wielokrotnego wyboru (student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji) LUB zadanie na dobieranie (student przyporządkowuje do siebie odpowiednie elementy np. nagłówki do fragmentów tekstu).

10 pytań - 2 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

Razem za czytanie ze zrozumieniem można uzyskać 20 pkt.

Test gramatyczno - leksykalny

test wielokrotnego wyboru (student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji);

parafraza ze słowem-kluczem (zadanie polegające na przekształceniu zdania z użyciem podanego słowa klucza).

słowotwórstwo (zadanie polegające na przekształceniu podanego słowa tak, żeby pasowało ono do kontekstu)

20 pytań - 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

10 pytań - 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

10 pytań – 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

Razem za test gramatyczno – leksykalny można uzyskać 40 pkt.

UWAGA: w przypadku egzaminu z języka nowożytnego, innego niż angielski, informacji na temat testu gramatyczno-leksykalnego udziela egzaminator (poszczególne komponenty mogą się różnić).

Egzamin ustny

Student losuje 2 pytania.

Wypowiedź studenta składa się z 2-3 minutowej prezentacji tematu oraz spontanicznej interakcji z egzaminatorem.

Zakres materiału

Egzaminatorzy oceniają wypowiedź studenta wg. następujących kryteriów:

- UJĘCIE I REALIZACJA

TEMATU

- BOGACTWO I

POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW

LEKSYKALNYCH

- ZAKRES I POPRAWNOŚĆ

ŚRODKÓW

GRAMATYCZNYCH

- WYMOWA/INTERAKCJA

Każde z pytań

punktowane jest

po 20 pkt.

W sumie za

egzamin ustny

można uzyskać

40 pkt.

Punkty z części ustnej dodane zostaną do punktów z części pisemnych.

Razem za egzamin (część ustna + części pisemne) można uzyskać 100 punktów.

SKALA OCEN: EGZAMIN PISEMY (60 pkt.) + EGZAMIN USTNY (40 pkt.)

60 pkt. – 69 pkt. - dostateczny (3) (60% - 69%)

70 pkt. - 75 pkt. - dostateczny plus (70% - 75%)

76 pkt. - 85 pkt. - dobry (4) (76% - 85%)

86 pkt. - 90 pkt. - dobry plus (86% - 90%)

91 pkt. - 100 pkt. - bardzo dobry (5) (91% - 100%)