Dokształcające kursy językowe dla pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

w zakresie treści i umiejętności związanych z obowiązkami służbowymi

prowadzone przez Studium Językowe UAM

Kursy językowe dedykowane pracownikom Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych pracowników naszej uczelni w zakresie treści i umiejętności związanych z obowiązkami służbowymi.

Studium Językowe UAM zamieszcza na stronie sj.amu.edu.pl/odpłatne kursy językowe ofertę kursów językowych w danym semestrze danego roku akademickiego, zawierającą szczegółowy opis kursu oraz informacje odnośnie terminu i trybu/miejsca zajęć. Istnieje również możliwość zamówienia kursu językowego przez wydział/jednostkę. W oparciu o przesłane zamówienie Studium przygotowuje ofertę takiego kursu.

Pracownik zapoznaje się z OFERTĄ, cennikiem oraz dokumentami odpłatnych kursów językowych zamieszczonymi na stronie Studium, następnie zapisuje się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do wybranej przez siebie grupy językowej. Płatność za kurs językowy dokonywana jest w momencie, gdy pracownik otrzyma od Studium Językowego UAM informację, że została zebrana wymagana liczba osób do uruchomienia kursu.

Szczegółowe informacje odnośnie kursów językowych w danym roku akademickim pracownik może uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Kursy języka angielskiego: tel. 61 829 29 46, e-mail: angielski@amu.edu.pl

Kursy języka francuskiego: tel. 61 829 29 46, e-mail: francuski@amu.edu.pl

Kursy z pozostałych języków: tel. 61 829 29 80, e-mail: niemuni@amu.edu.pl

FINANSOWANIE KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PRACOWNIKÓW UAM

Zasady i tryb finansowania kosztów związanych z kształceniem pracowników UAM reguluje:
Zarządzenie nr 321/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z dnia 18 maja 2023 roku;
Zarządzenie nr 360/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 321/2022/2023 z dnia 18 maja 2023 roku.

WNIOSKODAWCA: PRACOWNIK

Pracownik, który chciałby ubiegać się o sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów kształcenia językowego, zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia wniosku (wniosek o finansowanie kosztów związanych z kształceniem pracownika) w celu uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków, na refundację kosztów kształcenia. Zaopiniowany przez dysponenta środków wniosek pracownik przekazuje do Sekcji Spraw Kadrowych – do osoby odpowiedzialnej za dany wydział/jednostkę. Sekcja Spraw Kadrowych przekazuje wniosek do akceptacji Rektora/Kanclerza. Płatności za kurs w pełnej kwocie dokonuje pracownik.

Refundacja poniesionych kosztów kształcenia nastąpi na podstawie:

1) imiennej faktury wystawionej pracownikowi przez instytucję kształcącą - w przypadku kursu językowego: Sekcja Finansowa: mgr Urszula Kliś (faktura z odroczonym terminem płatności); mgr Magdalena Michalska (faktura po uiszczeniu opłaty),

2) kopii decyzji prorektora właściwego ds. kadr lub kanclerza (wniosek o finansowanie kosztów).

Pracownik przekazuje pozytywnie zaopiniowany wniosek wraz z pismem przewodnim,  do Sekcji Księgowości i Kosztów (do Pani Anety Suwalskiej) celem uzyskania refundacji poniesionych kosztów związanych z jego kształceniem (w całości lub w części).

Pracownik zapisany na kurs jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy SJ UAM skanu pozytywnie zaopiniowanego przez Rektora/Kanclerza wniosku, a także skanu faktury  (w przypadku gdy wnioskodawcą jest pracownik).

WNIOSKODAWCA: PRZEŁOŻONY

Pracownik może zostać skierowany na kształcenie przez przełożonego. Wówczas wypełniony przez przełożonego wniosek należy przekazać do Sekcji Spraw Kadrowych – do osoby odpowiedzialnej za dany wydział/jednostkę. Sekcja Spraw Kadrowych przekazuje wniosek do akceptacji Rektora/Kanclerza. Decyzja Rektora/Kanclerza na wniosku przekazywana jest do jednostki. Płatności za kurs dokonuje Wydział/jednostka.

Refundacja poniesionych kosztów kształcenia nastąpi na podstawie:

1) kopii decyzji prorektora właściwego ds. kadr lub kanclerza (wniosek o finansowanie kosztów).

Pozytywnie zaopiniowany wniosek wraz z pismem przewodnim należy przekazać do Sekcji Księgowości i Kosztów (do Pani Anety Suwalskiej) celem dokonania płatności za kurs językowy (przeksięgowanie kosztów w ramach UAM).

UWAGA: Pracownik informuje bezpośredniego przełożonego o koszcie kursu językowego  w danym roku akademickim w odniesieniu do preferowanej liczebności osób w grupie.
W przypadku gdy wybrana przez pracownika grupa nie zostanie utworzona z powodu mniejszej niż wymagana liczba osób w grupie, Studium Językowe UAM poinformuje o tym fakcie pracownika i przedstawi mu możliwe do zrealizowania opcje. Studium Językowe UAM, na wyraźne zlecenie wydziału/jednostki, dopuszcza możliwość utworzenia mniejszej lub większej grupy poza wskazanymi w aktualnym cenniku. Studium ustala wówczas koszt takiej grupy  w przeliczeniu na osobę.

Pracownik zapisany na kurs jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy SJ UAM skanu pozytywnie zaopiniowanego przez Rektora/Kanclerza wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów języka angielskiego dla pracowników administracyjnych

london

Zapraszamy również na kursy języka ogólnego