FAQ

 • Jak i kiedy zapisać się na lektorat?

  Rejestracja na lektorat z języka obcego na studiach stacjonarnych udostępniana jest na stronie ul.amu.edu.pl. Student, co semestr przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany jest zarejestrować się na zajęcia z języka obcego za pomocą przydzielonego w systemie USOS żetonu językowego (pierwszy żeton student otrzymuje na podstawie wyniku testu poziomującego; kolejne żetony na podstawie zaliczonych poszczególnych poziomów lektoratu). Terminy oraz szczegółowe informacje odnośnie rejestracji udostępniane są na stronie Studium Językowego UAM, a także przekazywane do Biura Obsługi Studenta poszczególnych Wydziałów (rejestracja otwarta jest minimum 7 dni przed rozpoczęciem zajęć).

  Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, kształcenie językowe (lektorat) prowadzone jest od drugiego semestru pierwszego roku studiów (chyba, że program studiów na danym kierunku przewiduje inaczej).

  Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, kształcenie językowe (lektorat) prowadzone jest od pierwszego semestru studiów (chyba, że program studiów na danym kierunku przewiduje inaczej).

 • Jaki jest wymiar godzinowy lektoratu z języka obcego nowożytnego na studiach stacjonarnych?

  Na studiach stacjonarnych liczba godzin zajęć w zakresie nauki obowiązkowego języka obcego wynosi:

  120 godzin na studiach pierwszego stopnia i trwa przez 4 semestry w wymiarze 30 godzin na semestr (nauka języka ogólnego),

  180 godzin na jednolitych studiach magisterskich i trwa przez 6 semestrów w wymiarze 30 godzin na semestr (120 godzin nauki języka ogólnego + 60 godzin nauki języka specjalistycznego),

  60 godzin na studiach drugiego stopnia i trwa przez 2 semestry w wymiarze 30 godzin na semestr (nauka języka specjalistycznego) (chyba, że program studiów na danym kierunku przewiduje inaczej).

 • Co to jest żeton językowy oraz w jaki sposób i kiedy należy go zrealizować?

  Studia stacjonarne I stopnia: 

  Po wykonaniu obowiązkowego testu poziomującego, (który jest dostępny pod koniec semestru zimowego pierwszego roku studiów) student otrzymuje w systemie USOS żeton z danego języka na odpowiednim poziomie zaawansowania (zgodny z wynikiem testu poziomującego: A2, B1, B2.1, B2.2). Żeton umożliwia studentowi rejestrację na obowiązkowy lektorat z języka obcego. Rejestracja odbywa się na platformie ul.amu.edu.pl. Odpowiedni żeton językowy przydzielany jest na każdy semestr trwania lektoratu i student co semestr przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest zapisać się na lektorat z języka obcego.

  Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, kształcenie językowe (lektorat) prowadzone jest od drugiego semestru pierwszego roku studiów (chyba, że program studiów na danym kierunku przewiduje inaczej). Lektorat w ramach obowiązkowego lektoratu z języka obcego rozpoczyna się od poziomu minimum A2.

  W ramach nauki języka obcego studenci mogą uczestniczyć w lektoratach z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Jednakże wybór języka uzależniony jest od programu studiów danego kierunku oraz od języka oferowanego przez Wydział.

  Studia stacjonarne II stopnia: 

  Studenci pierwszego roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych w pierwszym semestrze studiów otrzymują w systemie USOS żeton na lektorat języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2, który umożliwia studentowi rejestrację na obowiązkowy lektorat z wybranego języka specjalistycznego oferowanego na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia). Rejestracja odbywa się na platformie ul.amu.edu.pl.

  Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, kształcenie językowe (lektorat) prowadzone jest od pierwszego semestru studiów (chyba, że program studiów na danym kierunku przewiduje inaczej).

 • Jaka jest różnica między testem diagnozującym a testem poziomującym?

  Wszyscy studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, na początku pierwszego semestru są obowiązkowo poddani diagnozującemu testowi językowemu, a pod koniec pierwszego semestru testowi poziomującemu. Testy diagnozujące i poziomujące dostępne są na platformie testyjezykowe.amu.edu.pl. Terminy wykonania oraz szczegółowe informacje odnośnie testu diagnozującego oraz poziomującego udostępniane są na stronie Studium Językowego UAM sj.amu.edu.pl. a także przekazywane do Biura Obsługi Studenta poszczególnych Wydziałów

  Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu biegłości językowej. Student, który na teście uzyska wynik na poziomie poniżej A2 (lektorat rozpoczyna się od poziomu minimum A2), może skorzystać z konsultacji językowych w zakresie autonomicznego uczenia się prowadzonych przez wyznaczonych lektorów Studium Językowego UAM, a także ma możliwość bezpłatnego skorzystania z e-learningowych materiałów do samodzielnej nauki języka angielskiego (tymczasowo, do 30.09.22, dostępne pod www.elearning.amu.edu.pl) - logowanie tak jak do poczty uniwersyteckiej; zakładka Studium Językowe UAM => E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2).

  Celem testu poziomującego jest przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup, według poziomu kompetencji językowych (A2, B1, B2.1, B2.2). Przyporządkowanie do grupy, o odpowiednim poziomie kompetencji językowych, dokonywane jest jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć z języka obcego. Student, który nie wykona testu poziomującego, nie będzie mógł zarejestrować się na zajęcia z nauki języka obcego.

  - student rozpoczynający lektorat na poziomie A2 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez cztery semestry, począwszy od drugiego semestru I roku (łącznie 120 godzin lektoratu), wówczas wykorzystuje 4 żetony,

  - student rozpoczynający lektorat na poziomie B1 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez trzy semestry, począwszy od drugiego semestru I roku (łącznie 90 godzin lektoratu), wówczas wykorzystuje 3 żetony,

  - student rozpoczynający lektorat na poziomie B2.1, zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez dwa semestry, począwszy od drugiego semestru I roku (łącznie 60 godzin lektoratu), wówczas wykorzystuje 2 żetony,

  - student rozpoczynający lektorat na poziomie B2.2, zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez jeden semestr, począwszy od drugiego semestru I roku (łącznie 30 godzin lektoratu), wówczas wykorzystuje 1 żeton.

  Z testu diagnozującego i poziomującego zwolnieni są studenci posiadający zewnętrzny certyfikat językowy zgodny z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2020/2021 Rektora UAM z dnia 15 lipca 2021 w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z nauki języka obcego – załącznik dostępny jest na stronie Studium sj.amu.edu.pl (zakładka: zasady uczęszczania na lektorat).

 • Kto i kiedy zobowiązany jest przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2?

  Po zaliczeniu zajęć z nauki języka obcego, przewidzianego w programie studiów, student studiów stacjonarnych zobowiązany jest do złożenia egzaminu certyfikacyjnego, organizowanego przez Studium Językowe UAM pod koniec każdego semestru. Terminy egzaminów certyfikacyjnych udostępniane są na stronie Studium Językowego UAM sj.amu.edu.pl na początku danego roku akademickiego, a także przekazywane są do Biura Obsługi Studenta poszczególnych Wydziałów. Do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego uprawnia zaliczenie semestru lektoratu na poziomie B2.2.

  Student powinien przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego nie później niż na 5 semestrze studiów (chyba, że program studiów na danym kierunku studiów umożliwia zaliczenie egzaminu w późniejszych semestrach).

  Przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego student zobowiązany jest do samodzielnej rejestracji na egzamin w terminach wskazanych przez Studium Językowe UAM. Informacja dotycząca terminu rejestracji na egzamin certyfikacyjny udostępniana jest na stronie internetowej Studium Językowego UAM (sj.amu.edu.pl), a także przekazywana do Biura Obsługi Studenta poszczególnych Wydziałów.

  Studentowi, który nie zaliczył egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 w pierwszym terminie, przysługuje egzamin poprawkowy.

  Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie na egzaminie certyfikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rektora. W tym celu zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 4 tygodnie przed początkiem sesji egzaminacyjnej.

 • Jakie dokumenty zwalniają ze zdawania certyfikatu B2?

  Z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego oraz egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 może zostać zwolniony student, który posiada zewnętrzny certyfikat znajomości języka zgodny z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 135/2020/2021 Rektora UAM z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z nauki języka obcego – załącznik jest dostępny na stronie sj.amu.edu.pl (zakładka: zasady uczęszczania na lektorat). Certyfikaty określone w w/w załączniku zwalniają z zajęć z nauki języka obcego oraz egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 w okresie 5 lat od daty uzyskania certyfikatu, chyba że ważność danego certyfikatu ustaje wcześniej.

  Student, który posiada zewnętrzny certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, w celu zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie oraz egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 składa do Studium Językowego UAM podanie wraz z kopią certyfikatu (oryginał do wglądu).

 • Co to jest wolny żeton?

  Student, który rozpocznie lektorat z języka obcego na poziomie wyższym niż A2 i zaliczy obowiązkowy lektorat oraz egzamin certyfikacyjny wcześniej, niż wynika to z planu studiów (czyli nie wykorzysta 4 przysługujących żetonów: A2, B1, B2.1, B2.2 na naukę obowiązkowego lektoratu) otrzymuje wolne żetony.

  Czyli np. student ma już zdany egzamin certyfikacyjny po 30 h lektoratu i ma 3 wolne żetony zajęć językowych do wykorzystania (90h). Studenci mogą wówczas: kontynuować naukę z języka certyfikatu na wyższym poziomie, rozpocząć naukę innego języka, rozpocząć naukę języka specjalistycznego. Oferta zajęć w ramach wolnych żetonów oraz sposób rejestracji udostępniane są na stronie Studium Językowego UAM na początku każdego semestru w danym roku akademickim.

  Jeśli student jest zwolniony z obowiązkowego lektoratu, ponieważ ma już certyfikat na poziomie B2, może wykorzystać 120 h na naukę innego języka w ramach wolnych żetonów).

 • Czy można uczyć się drugiego języka obcego oferowanego przez Studium?

  Student, który nie wykorzysta 4 przysługujących żetonów: A2, B1, B2.1, B2.2 na naukę obowiązkowego lektoratu, pozostałe żetony może wykorzystać na naukę innego języka oferowanego przez Studium Językowe UAM. Oferta zajęć w ramach wolnych żetonów oraz sposób rejestracji udostępniane są na stronie Studium Językowego UAM na początku każdego semestru w danym roku akademickim.

  Ponadto, na wybranych kierunkach, w programie studiów przewidziany jest obowiązkowy lektorat II języka obcego.

 • Jakie zajęcia odpłatne (pozalektoratowe) oferuje Studium?

  Studium Językowe UAM, oprócz kształcenia językowego w ramach obowiązkowego lektoratu, prowadzi także odpłatną, pozalektoratową działalność. Oferta dydaktyczna zawiera 6 najpopularniejszych języków europejskich: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski. Prowadzone są także specjalistyczne kursy językowe o charakterze biznesowym: angielski na rynku pracy, niemiecki na rynku pracy. Dodatkową atrakcją w ramach oferty Studium Językowego UAM jest kurs języka łacińskiego. Wszelkie informacje odnośnie odpłatnie organizowanych kursów językowych udostępnione są na stronie Studium Językowego UAM w zakładce Odpłatne kursy językowe

 • Jakie wydarzenia organizowane są w Studium?

  Studium Językowe UAM prowadzi nie tylko obowiązkowe kształcenie językowe zgodne z programem studiów. Organizowane są także różnego rodzaju wydarzenia kulturalne/konkursy tj, Konkurs na Najlepsze Opowiadanie w Języku Angielskim, Konkurs Poetycki na najlepszy limeryk w języku angielskim, Konkurs Języka Łacińskiego sprawdzający znajomość sentencji, zwrotów i rozmówek łacińskich, Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Języka Niemieckiego, wydarzenia organizowane w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a także jednodniowe wycieczki do Niemiec celem zaznajamiania społeczności akademickiej z kulturą, historią oraz specyfiką obszaru krajów niemieckojęzycznych.

  Wszelkie informacje udostępniane są na stronie Studium Językowego UAM, a także mediach społecznościowych facebook.pl/studiumjezykoweuam.