KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na kurs językowy.

4) Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., czyli wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w rekrutacji na wskazany kurs językowy. 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu moich danych osobowych w celu zgłoszenia na kurs nauki języków obcych w Studium Językowym UAM. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres angielski@amu.edu.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.