Data publikacji w serwisie:

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 13 września 2022 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2.
Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl w terminie od 30 sierpnia 2022 r. do 8 września 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).
Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr), czyli Psychologia.
Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2 (wpisana ocena do systemu USOS).
Student, który nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie, otrzyma żeton na egzamin poprawkowy.
UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM
w celu nadania kolejnego żetonu.
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą
w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.
Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM.
O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 5 września 2022 r.
Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.
Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.
UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 13 września 2022 r.
Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się 
z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl 
Jednocześnie przypominamy, że łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 wynosi 200 pkt. (egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).
Kontakt - Koordynatorzy ds. USOS z ramienia Studium Językowego UAM:

1. mgr Krzysztof Janczak, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

2. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, lektorat@amu.edu.pl – Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Archeologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

3. mgr Patrycja Nowak, patrycja.nowak@amu.edu.pl – Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.

4. dr Anna Wesołowska, anna.wesolowska@amu.edu.pl – Wydział Teologiczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Biologii, IKE w Gnieźnie, NI UAM w Pile.