Nazwa kursu:

Academic English, Advanced semestr 1 z 4

Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS

Prowadzący:

mgr Joanna Grzelaczyk-Basek

Adres mailowy:

jbasek@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalne na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B2/C1

Podręcznik:

EXPERT IELTS, rozdziały 1-3

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środa 10:30-12:00

Tematyka kursu:

Academic English (Lifelong learning, A world of change, The feel-good factor)

Cele kursu:

celem kursu będzie opanowanie materiału zawartego w rozdziałach 1-3 podręcznika, kurs nastawiony na umiejętności akademickie

Planowane efekty kształcenia:

Gramatyka - słuchacz aktywnie używa następujących struktur: tense review, relative clauses, modal verbs, prepositions and adverbs, passive forms, real and unreal conditionals

Słownictwo: słuchacz zna i aktywnie używa następujących grup słownikowych: the language of learning, collocations, academin verbs, process verbs, problems and solutions (academic collocations and phrases)

Język słuchany: słuchacz potrafi zrozumieć prezentowane materiały audio i wideo oraz wykonać zadania egzaminacyjne. Potrafi analizować i streścić wysłuchane formy.

Mówienie: słuchacz wypowiada się na tematy związane z programem, potrafi prezentować temat, argumentować i dyskutować, buduje wypowiedzi ustne i pisemne o charakterze akademickim. (Talk about studying, describe a place you visited, discussing health)

Język pisany: słuchacz potrafi pisemnie wypowiedzieć się na następujące tematy: desribe a line graph, describe a process, problem and solution (essay) oraz użyć języka przynależnego odpowiednim formom

Metody pracy:

dyskusja, praca z tekstem, metoda warsztatowa, demonstracje audio i video, praca w grupach, prezentacje, język pisany

Forma zaliczenia końcowego:

test w formie on-line

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się