Nazwa kursu:

Dla administracji A2 kontynuacja

Prowadzący:

Mgr Małgorzata Witczak

Adres mailowy:

mwitczak@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Stacjonarne zajęcia

Język zajęć:

j. angielski oraz j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Znajomość j. angielskiego na poziomie A1

Podręcznik:

English File Pre-intermediate 4th edition Student’s book i workbook od unitu 4B

Termin/godzina zajęć:

Poniedziałek 15.15 - 16.45 Collegium Heliodori

Tematyka kursu:

 • słownictwo: shopping, -ed, -ing adjectives, describing a town, health and the body, opposite verbs, verbs+infinitive, verbs+gerund, adjectives +prepositions, confusing verbs, animals, sprts, phrasal verbs, school subjects, education, time expressions
 • gramatyka: present perfect i past simple, comparatives and superlatives, will i won’t, have to, don’t have to, must, mustn’t, should, I i II conditional, the passive, used to, might

Cele kursu:

 • rozwijanie sprawności językowej – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie - na poziomie A2;
 • opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej;
 • rozwój i utrwalenie słownictwa w kontekście realizowanych zajęć;
 • zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglosaskich.
 • kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.
 • zbudowanie większej pewności siebie w komunikowaniu się w języku angielskim;

Planowane efekty kształcenia:

 • Słuchacz/ka zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.
 • Słuchacz/ka czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.
 • Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.
 • Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia.  Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.
 • Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej.
 • Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy: komunikatywna z elementami task-based learning

Techniki pracy: gry językowe, interaktywne ćwiczenia, praca w parach

Forma zaliczenia końcowego: dwustopniowa: 1. Średnia z testów cząstkowych po każdym rozdziale 2. Ustna – umiejętność wypowiedzi na wcześniej podane tematy