Nazwa kursu:

Język hiszpański kontynuacja A1.2 (po 30 godz. nauki)

Prowadzący: 

Mgr Laia Perales Galán

Adres mailowy: 

laia.peralesgalan@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu: 

30h w semestrze(godzina lekcyjna to 45 minut) .

Forma zajęć:

online platforma MS Teams / stacjonarnie (zależy od preferencji grupy)

Język zajęć:

Hiszpański / angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs: 

Brak

Podręcznik: 

Podręcznik Aula Internacional PLUS 1 (zawiera

wbudowany zeszyt ćwiczeń i CD).

Wszyscy uczestnicy kursu, proszeni są o samodzielny zakup podręcznika (Aula Internacional PLUS 1,

wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie; nie dla szkół ponadgimnazjalnych).

Kurs będzie kontynuacją od rozdziału 4.

Termin/godzina zajęć: 

Środa 19.15 -20.45

Tematyka kursu:

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE i JĘZYKOWE:

Zakupy. Wyrażanie potrzeb i upodobań, rozpoznawanie przedmiotów, pytania dotyczące produktów, cen. Zaimki wskazujące; czasowniki ir, preferir; struktura tener que+infinitivo.

Opis wyglądu i charakteru. Wyrażanie upodobań i zainteresowań. Rodzina. Czasownik gustar, zaimki dzierżawcze, użycie también i tampoco.

Opis i częstotliwość wykonywania codziennych czynności. Dni tygodnia, pory dnia. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo: wybrane czasowniki nieregularne, czasowniki zwrotne trzech koniugacji.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rozwijanie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.

Cele kursu:

Kurs ma na celu poznanie i rozwijanie kompetencji z zakresu języka pisanego, mówionego oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą kontynuować naukę języka hiszpańskiego na poziomie A1 po 30 godz. nauki od podstaw. Wiedza zdobyta na kursie A1.1 lub samodzielnie.

Planowane efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi posługiwać się podstawowymi środkami językowymi na poziomie A1+

- rozumie i korzysta ze słownictwa z zakresu podstawowych dziedzin życia codziennego określonych w treściach kształcenia

- potrafi tworzyć wypowiedzi ustnych w formie ciągu prostych zwrotów i zdań dotyczących podstawowych dziedzin życia codziennego na poziomie A1

- rozumie wypowiedzi dotyczących obszarów tematycznych omawianych na zajęciach, które są artykułowane wyraźnie i powoli

- rozumie krótkie, proste teksty oraz odnajduje konkretne przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego.

- potrafi tworzyć teksty składające się z prostych wyrażeń i zdań, by opisać sytuacje związane z życiem codziennym

- posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów geografii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego

Metody pracy:

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych.

Techniki pracy:

Ćwiczenia pisemne i ustne, ćwiczenie umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych na podstawie nagrań oraz widea.

Forma zaliczenia końcowego:

Rozmowa na podane tematy realizowane w programie kursu.

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się