Język hiszpański

Język hiszpański

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na semestr zimowy 2023/2024
zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl

Nazwa kursu:

Język hiszpański od podstaw

Prowadzący:

Dr Leonor Sagermann Bustinza

Adres mailowy:

leonor@o365.amu.edu.pl; leonorsag4@gmail.com

Liczba godzin kursu:

30h w semestrze(godzina lekcyjna to 45 minut) .

Forma zajęć:

online platforma MS Teams / stacjonarnie* (zależy od preferencji grupy)

MS Teams

*niepotrzebne skreślić

Język zajęć:

Hiszpański / polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Brak

Podręcznik:

Podręcznik Aula Internacional PLUS 1 (zawiera

wbudowany zeszyt ćwiczeń i CD).

Wszyscy uczestnicy kursu, proszeni są o samodzielny zakup podręcznika (Aula Internacional PLUS 1,

wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie; nie dla szkół ponadgimnazjalnych).

Termin/godzina zajęć:

Środa 19.15 -20.45

  1. Tematyka kursu:

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE i JĘZYKOWE:

Powitania i pożegnania. Przedstawianie siebie i innych. Zwroty i wyrażenia przydatne na zajęciach języka hiszpańskiego.

Udzielanie informacji o sobie i innych. Liczebniki, narodowości, zawody. Czasowniki ser, tener, llamarse.

Wyrażanie planów. Aktywności wykonywane za zajęciach języków obcych. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo: wybrane czasowniki trzech koniugacji. Rodzajniki określone. Użycie przyimków: a, con, de, por, para, porque.

Opisywanie miejsc. Wyrażanie istnienie i położenia geograficznego. Użycie czasowników hay i estar. Rodzajniki nieokreślone. Klimat i pogoda, geografia krajów hiszpańskojęzycznych.

Zakupy. Wyrażanie potrzeb i upodobań, rozpoznawanie przedmiotów, pytania dotyczące produktów, cen. Zaimki wskazujące; czasowniki ir, preferir; struktura tener que+infinitivo.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rozwijanie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.

Cele kursu:

Kurs ma na celu poznanie i rozwijanie kompetencji z zakresu języka pisanego, mówionego oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać język hiszpański od podstaw.

Planowane efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi posługiwać się podstawowymi środkami językowymi na poziomie A1;

- rozumie i korzysta ze słownictwa z zakresu podstawowych dziedzin życia codziennego określonych w treściach kształcenia;

- potrafi tworzyć wypowiedzi ustnych w formie ciągu prostych zwrotów i zdań dotyczących podstawowych dziedzin życia codziennego na poziomie A1;

- rozumie wypowiedzi dotyczących obszarów tematycznych omawianych na zajęciach, które są artykułowane wyraźnie i powoli;

- rozumie krótkie, proste teksty oraz odnajduje konkretne przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego;

- potrafi tworzyć teksty składające się z prostych wyrażeń i zdań, by opisać sytuacje związane z życiem codziennym;

- posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów geografii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Metody pracy:

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych.

Techniki pracy:

Ćwiczenia pisemne i ustne,  ćwiczenie umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych na podstawie nagrań oraz widea.

Forma zaliczenia końcowego:

Rozmowa na podane tematy realizowane w programie kursu.

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się