Nazwa kursu:

Język włoski A1_kontynuacja po 30h nauki

Prowadzący:

Magdalena Jeżewska

Adres mailowy:

magje@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

Polski/włoski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

- znajomość wymowy, alfabetu;

- rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, liczba;

- czas teraźniejszy regularny i nieregularny, podstawy przyimków;

- liczby, godziny, umiejętność przedstawienia się, opowiedzenia o sobie, o kimś, czas wolny, rozkład dnia, mieszkanie;

Podręcznik:

Nuovo Progetto Italiano (starsza wersja) od jednostki 3

Termin/godzina zajęć:

wtorek, 16.20-17.50

Tematyka kursu:

Przyimki ściągnięte i niewłaściwe; zaimki dzierżawcze; czas przeszły złożony, participia regularne i nieregularne, czasowniki posiłkowe;

Moje mieszkanie, sprzęty, opis pokoju; miasto, miejsca i środki transportu, pytanie o drogę; mój dzień, moje wakacje, czas wolny w czasie przeszłym; tradycje baru włoskiego, sposoby zamawiania, rodzaje kaw;

Cele kursu:

- Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie umiejętności porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego na poziomie A1.

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur językowych na poziomie A1.

- Opanowanie zagadnień gramatycznych na poziomie A1

Planowane efekty kształcenia*:

Po zakończeniu zajęć kursant:

-opisuje swoje miejsce zamieszkania (dom/mieszkanie) wykorzystując odpowiednie wyrażenia i przyimki ściągnięte. Posługuje się słownictwem związanym z mieszkaniem.

-potrafi zapytać o drogę i zrozumieć odpowiedź. Umie udzielić odpowiedzi na pytanie o drogę stosując wyrażenia w lewo, w prawo, prosto, naprzeciwko itp. Stosuje odpowiednie zwroty grzecznościowe. Zna włoskie określenia różnych miejsc w mieście, nazwy środków transportu. Prezentuje, co znajduje się w mieście. Rozmawia o transporcie miejskim.

-potrafi opowiedzieć o swoim dniu i czasie wolnym w czasie przeszłym. Umie opowiedzieć, gdzie był i co robił w ostatnie wakacje.

-zna tradycje baru włoskiego. Umie zamówić coś w barze, zna rodzaje kaw włoskich i menu włoskiego baru.

* ilość zrealizowanego materiału i efekty zależą od pracy danej grupy

Metody pracy:

Praca z tekstem – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego;

Konwersacje – wypowiedzi na zadany temat,

Konwersacje – pytanie/odpowiedź

Techniki pracy:

Metoda ćwiczeniowa – wspólna analiza materiału gramatycznego oraz wykonanych ćwiczeń;

Wspólne ćwiczenia online;

Demonstracje prostych filmików;

Forma zaliczenia końcowego:

Testy po każdej jednostce lub test na koniec zajęć.

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się