Nazwa kursu:

Kurs ogólny na poziomie B1 dla pracowników UAM (kontynuacja), rozwijający wszystkie umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Prowadzący:

Arkadiusz Adamczyk

Adres mailowy:

arkadiusz.adamczyk@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarna

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

Face2face Pre-intermediate, materiały własne

Termin/godzina zajęć:

piątek, godz.10.30-12.00

Tematyka kursu: precyzyjny dobór tematyki, która skupia się na bieżących tematach z obszarów takich jak podróże, praca, moda i wiadomości

Cele kursu:

  • nacisk na poprawną i płynną komunikację w języku angielskim
  • rozwój i utrwalenie słownictwa w kontekście realizowanych tematów zajęć
  • rozwój umiejętności rozumienia tekstu w kontekście realizowanych tematów zajęć
  • zbudowanie większej pewności siebie i spontaniczności w komunikowaniu się w języku docelowym
  • doskonalenie kompetencji rozumienia ze słuchu

Planowane efekty kształcenia:

  • dość swobodne i bardziej poprawne posługiwanie się językiem docelowym w różnych sytuacjach życia codziennego
  • bardziej spontaniczne wypowiadanie się na różne tematy
  • umiejętne włączenie się do dyskusji i przedstawienie własnego punktu widzenia
  • wyraźna poprawa zasobu słownictwa z zachowaniem poprawności wymowy
  • rozumienie tekstów na tematy ogólne

Metody pracy: formy pracy sprzyjające naturalnej komunikacji (praca w grupach i praca w parach), dyskusje, praca z tekstem, gry dydaktyczne/symulacyjne, demonstracje dźwiękowe i video, zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego studenta

Forma zaliczenia końcowego: test sprawdzający nabyte umiejętności językowe