Nazwa kursu:

KURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  A2

Prowadzący: 

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy: 

kamag@o365.amu.edu.pl

Liczba godzin kursu: 

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online MS Teams

Język zajęć:

angielski, czasami polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs: 

100 – 120 h poziomu A1

Podręcznik: 

Speak Out 3rd edition, Student’s Book, Workbook

Termin/godzina zajęć: 

Poniedziałek  18:15 – 19:45

Tematyka kursu:

 1. ME & YOU -  przedstawiamy się,  powitania,  porównujemy się,  spotkania:
 2. Konwersacje -  dialogi przy pierwszym spotkaniu,  zadajemy pytania dotyczące innych osób,
 3. Słownictwo -  zawody,  popularne czasowniki,  przymiotniki opisujące uczucia,
 4. Gramatyka – czas Present Simple, propozycje, dopełniacz saksoński ‘s.
 1. LIFESTYLE -  Twój styl życia, posiłki w restauracji:
 2. Konwersacje - rozmawiamy o diecie i posiłkach,  zwroty stosowane przy zamawianiu posiłku,
 3. Słownictwo -  napoje i potrawy,  codzienne czynności,  w restauracji,
 4. Gramatyka -  rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,  przysłówki częstotliwości.
 1. HOME -  zapraszamy do domu,  prezenty powitalne, sąsiedzi:
 2. Konwersacje -  opisujemy dom i mieszkanie,  popularne przymiotniki,  przyjmujemy gości,  rozmawiamy o naszym sąsiedztwie,
 3. Słownictwo -  dom i wyposażenie,  popularne przymiotniki,  wyrażenia i zwroty grzecznościowe,  zwroty stosowane przy zapraszaniu i przyjmowaniu gości,
 4. Gramatyka -  zaimki wskazujące,  czasownik have got.

Cele kursu:

- Rozwijanie czterech sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ.

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego w teorii i praktyce.

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej.

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglosaskich.

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane np. z kulturą i edukacją.  Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej.

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualne (np. praca z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy.

Forma zaliczenia końcowego:

- Test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się