Regulamin

Regulamin uczestnictwa w komercyjnych odpłatnych kursach językowych organizowanych przez Studium Językowe UAM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kandydat – osoba zainteresowana podjęciem nauki na Kursie językowym oferowanym przez Organizatora;
 2. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia na Kurs językowy dostępny na stronie internetowej SJ UAM, którego wypełnienie w zakresie obowiązkowym i przesłanie do Organizatora lub złożenie w siedzibie SJ UAM jest warunkiem zawarcia Umowy;
 3. Strona internetowa SJ UAM - strona internetowa Studium Językowego UAM o adresie www.sj.amu.edu.pl;
 4. Uczestnik – osoba, która jest stroną obowiązującej Umowy uczestnictwa w jednym z Kursów językowych oferowanych przez Organizatora;
 5. Organizator – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, REGON 000001293, NIP 777-00-06-350;
 6. Rektor – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 7. Właściwa Prorektorka/właściwy Prorektor - Prorektorka/Prorektor  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawująca/y nadzór na mocy zarządzenia Rektora UAM nad Studium Językowym UAM;
 8. Umowa – umowa uczestnictwa w Kursie językowym zawarta w formie pisemnej w siedzibie SJ UAM albo na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa w komercyjnych odpłatnych Kursach językowych, organizowanych z ramienia Organizatora przez Studium Językowe UAM, którego załącznikiem nr 1 jest wzór Umowy, załącznikiem nr 2 wzór formularza odstąpienia od Umowy, a załącznikiem nr 3 wzór Zaświadczenia o ukończeniu Kursu językowego, stanowiącymi integralną część Regulaminu;
 10. Dziennik – dziennik zajęć prowadzony przez lektora prowadzącego kurs w formie papierowej lub elektronicznej;
 11. Kurs językowy – komercyjny odpłatny kurs języka obcego lub języka polskiego jako obcego, oferowany przez Organizatora i prowadzony przez SJ UAM w formie stacjonarnej lub online (tzn. na odległość, w którym udział biorą jednocześnie prowadzący zajęcia i Uczestnicy,
  w czasie rzeczywistym), który został utworzony zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przepisami,
 12. Cennik – zestawienie opłat brutto za uczestnictwo w Kursach językowych oferowanych
  w danym semestrze danego roku akademickiego, ustalonych przez właściwą Prorektorkę/ właściwego Prorektora na wniosek Studium Językowego UAM, zamieszczone na stronie internetowej SJ UAM tj. www.sj.amu.edu.pl oraz dostępne w siedzibie SJ UAM .
 13. SJ UAM – Studium Językowe UAM, będące ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Organizatora powołaną m.in. do prowadzenia kursów językowych, z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Grunwaldzka 6.
 14. Zaświadczenie - dokument potwierdzający ukończenie Kursu językowego na zasadach wskazanych w Regulaminie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 2

ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU I INNYCH DOKUMENTÓW

 1. Niniejszy Regulamin, aktualny Cennik, właściwy program dla danego Kursu językowego ma zastosowanie do każdej Umowy uczestnictwa w Kursie językowym zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (Umowa), z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
 2. Treść Regulaminu wraz z załącznikami oraz aktualny Cennik i programy Kursów językowych są dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej (wersja angielska programów tylko dla kursów prowadzonych w języku angielskim jako języku porozumiewania się pomiędzy Studium a uczestnikami-cudzoziemcami znającymi ten język, zamiast posługiwania się w tym zakresie językiem polskim) na stronie internetowej SJ UAM: www.sj.amu.edu.pl oraz
  w siedzibie SJ UAM, przy czym załączniki do Regulaminu w angielskiej wersji językowej mają zawsze postać dokumentu dwujęzycznego (treść zarówno w języku polskim jak i angielskim), w takiej też postaci są przekazywane Kandydatom lub Uczestnikom, którzy są cudzoziemcami i chcą zawrzeć Umowę zawierającą także wersję angielską.
 3. Osoba zainteresowana Kursem językowym winna w pierwszej kolejności zapoznać się
  z udostępnionymi na stronie internetowej SJ UAM dokumentami.
 4. Uczestnik zawierając Umowę, tym samym potwierdza, że Cennik oraz Regulamin
  z załącznikami, program wybranego Kursu językowego zostały mu udostępnione przed jej zawarciem i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nich zawartych, jako integralnej części Umowy.
 5. Dane dotyczące Uczestnika w Umowie wpisane są zgodnie z informacją dostarczoną przez Uczestnika do Organizatora w formie pisemnej bądź w postaci elektronicznej, w szczególności w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 3

ZASADY REKRUTACJI I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Rekrutacja na Kurs językowy odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie poprzez stronę internetową SJ UAM Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na tej stronie internetowej  (www.sj.amu.edu.pl)  lub poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego własnoręcznie
  w siedzibie SJ UAM.
 2. Przesyłając elektronicznie zgłoszenie w postaci Formularza zgłoszeniowego na Kurs językowy lub wypełniając pisemnie Formularz zgłoszeniowy w siedzibie SJ UAM Kandydat
  w szczególności potwierdza, w przeznaczonej do tego specjalnej rubryce Formularza,
  iż zapoznał się z dostępnym na stronie internetowej SJ UAM www.sj.amu.edu.pl Regulaminem uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez Studium Językowe UAM (Regulaminem) i jego załącznikami (wzorem umowy, wzorem formularza odstąpienia od umowy, wzorem zaświadczenia o ukończeniu kursu), aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej SJ UAM www.sj.amu.edu.pl, a także potwierdza wybór konkretnego Kursu językowego, wybraną formę tego Kursu (stacjonarną albo online).
 3. W przesłanym lub wypełnionym w siedzibie SJ UAM Formularzu zgłoszeniowym Kandydat zobowiązany jest podać także następujące dane:
 4. imię i nazwisko,
 5. telefon,
 6. adres e-mail służący do kontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem, którego podanie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody Uczestnika na taką formę kontaktu między stronami Umowy, o ile wyraźnie nie poinformuje Organizatora o wyborze sposobu pisemnego porozumiewania się z Organizatorem.
 7. O zakwalifikowaniu Kandydata na Kurs językowy decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego odnośnie danego Kursu oraz możliwość utworzenia danego rodzaju grupy (pod względem liczebności). Przewidziane możliwe do utworzenia rodzaje grup pod względem liczebności zostają wskazane przez Organizatora w Cenniku. Rzeczywiste utworzenie poszczególnych grup danego rodzaju jest uzależnione od liczby Kandydatów, którzy zgłosili Organizatorowi chęć uczestnictwa w danym Kursie, zawarli stosowną Umowę
  z Organizatorem oraz wnieśli odpowiednią opłatę.
 8. Warunkiem uczestnictwa w danym Kursie językowym jest zawarcie Umowy oraz terminowe wniesienie wskazanej w Umowie opłaty (z góry) w wysokości przewidzianej w Cenniku za dany Kurs językowy wybrany przez Uczestnika z uwzględnieniem danego rodzaju grupy (rodzaj utworzonej przez Organizatora grupy ze względu na liczbę Uczestników), na wskazany w niniejszym Regulaminie rachunek bankowy Organizatora, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem Kursu (terminem pierwszych zajęć), z zastrzeżeniem ust. 6 i 9.
  W przypadku późniejszej zmiany Umowy w zakresie rodzaju grupy, do której uczęszcza Uczestnik, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty opłaty za dany Kurs w zmienionej wysokości odpowiadającej rodzajowi grupy objętej Umową. W przypadku, gdy po zmianie Umowy Uczestnik będzie uczestniczył w Kursie w grupie o wyższej liczbie uczestników różnica w opłacie zostanie Uczestnikowi zwrócona przez Organizatora na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zmiany Umowy. W przypadku, gdy po zmianie Umowy Uczestnik będzie uczestniczył w Kursie w grupie o niższej liczbie Uczestników niż dotychczas wskazana w Umowie, jest on zobowiązany do uzupełnienia kwoty różnicy w wysokości opłaty przy uwzględnieniu liczby zajęć dla każdego rodzaju grupy
  (ze względu na jej liczebność), w których uczestniczył lub będzie uczestniczyć wg planu, nie później niż do rozpoczęcia pierwszych zajęć w grupie o liczebności zgodnej ze zmianą Umowy. W tym samym terminie Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia w sposób wskazany w ust. 8 potwierdzenia dokonanej ww. wpłaty.
 9. W przypadku wolnych miejsc,  możliwe jest uiszczenie opłaty po upływie terminu wskazanego w ust. 5, po uzyskaniu zgody SJ UAM i zawarciu Umowy ze wskazaniem takiego krótszego terminu, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia Kursu językowego objętego Umową.
 10. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Organizatora wskazany w § 6 Regulaminu.
 11. Po dokonaniu wpłaty Uczestnik jest zobowiązany do  złożenia dowodu wpłaty w Sekretariacie Studium Językowego UAM lub przesłania go na podany w § 4 ust. 14 odpowiedni (w zależności od wybranego języka) adres e-mail. SJ UAM musi otrzymać potwierdzenie wpłaty w terminie wskazanym w ust. 5 tj. nie później niż 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem Kursu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 9.
 12. W przypadku kursów zamawianych, o których mowa w § 4 ust. 4 , możliwe jest odmienne ustalenie w Umowie terminu uiszczenia opłaty i przesłania potwierdzenia jej dokonania.
 13. Podanie danych i złożenie oświadczeń wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w Kursie językowym. Brak wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych Formularza zgłoszeniowego uniemożliwi uzyskanie statusu Kandydata, zawarcie Umowy i uczestniczenie w Kursie językowym. Warunkiem zawarcia Umowy jest wskazanie Organizatorowi przez Uczestnika adresu zamieszkania i spełnienie wymogów  określonych Regulaminem w celu jej zawarcia.
 14. Dniami roboczymi są dni pracy SJ UAM, tj. dni od pn. - pt., za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia odpłatnych zajęć (lekcji) przewidzianych programem danego Kursu językowego, o którym mowa w  ust. 8, w zakresie języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, łacińskiego,  i polskiego jako obcego, zgodnie z zawartą przez Uczestnika Umową. Studium Językowe UAM  jest uprawnione do wprowadzenia do oferty innego języka niż wykazane powyżej, w tym języka migowego, uzyskawszy uprzednio zgodę  właściwej Prorektorki/właściwego Prorektora.
 2. Podstawowa jednostka lekcyjna stosowana podczas Kursów językowych to 45 minut.
 3. Organizator oferuje następujące rodzaje Kursów językowych:

- kursy semestralne w semestrze zimowym,

- kursy semestralne w semestrze letnim,

- kursy wakacyjne (tzn. kursy, których termin realizacji przypada na okres lipiec-wrzesień danego roku akademickiego),

z zastrzeżeniem ust. 4.

Kursy semestralne są dostępne w wymiarze 30 albo 60 godzin lekcyjnych.

Kursy wakacyjne realizowane są w wymiarze godzin zgodnie z ofertą zamieszczaną na stronie Studium Językowego UAM  w danym roku akademickim (kurs wakacyjny obejmuje mniej niż 30 godzin).

 1. Organizator przewiduje możliwość prowadzenia tzw. kursów zamawianych, tzn. kursów
  z języka nie objętego aktualną ofertą  Studium Językowego UAM lub kursu z języka objętego ofertą, ale w wersji zmodyfikowanej np. w zakresie liczby godzin, intensywności, zakresu itp., w tym także lekcji indywidualnych, w oparciu o indywidualne zamówienie danego podmiotu (np. instytucji/firmy/osoby fizycznej). Prowadzenie kursu zamawianego wymaga uprzedniego uzyskania zgody właściwej Prorektorki/właściwego Prorektora na utworzenie
  i przeprowadzenie takiego kursu, zatwierdzenie jego programu oraz ceny, jak również zatwierdzenia przez właściwą Prorektorkę/właściwego Prorektora zasad i warunków jego przeprowadzenia odmiennych od tych wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Kursy językowe przewidziane są dla osób dorosłych (pełnoletnich), jako odpłatne zajęcia komercyjne.
 3. Organizator zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi zgodnie z Umową, Regulaminem, programem Kursu, z należytą jakością i starannością oraz z zasadami etyki zawodowej. Organizator potwierdza, że wszyscy lektorzy, prowadzący poszczególne Kursy językowe, posiadają potwierdzone kwalifikacje językowe. Jednocześnie Organizator zastrzega, że efekty nauki zależą w głównej mierze od Uczestnika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą
  w trakcie trwania roku akademickiego z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Kursy językowe odbywają się zgodnie z zatwierdzonym programem. Program kursu zawiera:

- nazwę kursu,

- opis zakresu zajęć i zakładanych, przypisanych do nich efektów uczenia się,

- plan zajęć,

- formę i warunki ukończenia.

Program danego Kursu językowego jest wskazany w opisie danego Kursu na stronie internetowej  SJ UAM. Również na stronie internetowej SJ UAM dostępne są wszelkie inne informacje, w tym informacje techniczne dotyczące danego Kursu językowego online. Wszystkie informacje są zamieszczane w polskiej, a dla Kursów prowadzonych w języku angielskim  także angielskiej wersji językowej.

Kursy dla grup stacjonarnych odbywają się w siedzibie Studium Językowego UAM w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6. W wyjątkowych przypadkach (szczególnie w odniesieniu do kursów zamawianych) kursy stacjonarne mogą być organizowane poza siedzibą Studium. Kursy online prowadzone są na platformie MS Teams – szczegóły techniczne dotyczące tej formy prowadzenia zajęć zawarte są na stronie SJ UAM www.sj.amu.edu,pl.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia Kursu językowego w zakresie danej grupy liczby Uczestników. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym Uczestnika drogą mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika
  w Formularzu zgłoszeniowym w terminie nie późniejszym niż w dniu poprzedzającym dzień planowego rozpoczęcia kursu , a jeżeli pierwsze zajęcia przypadają bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy, nie później niż w dniu planowego rozpoczęcia kursu, oraz do zwrotu całej wniesionej przez Uczestnika opłaty na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia przesłania Uczestnikowi powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. na skutek złożenia rezygnacji albo odstąpienia od Umowy przez innego uczestnika) nie jest możliwe ze względu na zbyt małą liczbę chętnych osób dalsze prowadzenie grupy w zmienionej liczbie osób ( zbyt mała liczba osób w stosunku do liczebności  grup ujętych w Cenniku, brak zgody na zmianę Umowy odnośnie zgodnej z Cennikiem opłaty odpowiadającej danej zmienionej liczbie osób w grupie), w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczności. Organizator jest zobowiązany do zwrotu proporcjonalnej części opłaty za nieodbyte zgodnie z planem zajęcia na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 3. Po zakończeniu Kursu językowego Organizator wystawia Uczestnikowi zaświadczenie, potwierdzające ukończenie kursu, o ile Uczestnik spełni następujące warunki:
 • zaliczy wszystkie testy sprawdzające, uzyskując z każdego z nich co najmniej 60% punktów,
 • będzie obecny na co najmniej 75% zajęć, odbytych w ramach danego Kursu językowego.

Zaświadczenie podpisuje Dyrektor Studium Językowego UAM lub jego Zastępca.

 1. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 3 do Regulaminu w angielskiej wersji językowej ma postać dokumentu dwujęzycznego (treść zarówno w języku polskim jak i angielskim), w takiej też postaci jest wystawiane Uczestnikowi, z którym zawarta została Umowa w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zaświadczenie
  w wersji dwujęzycznej może być wystawione innemu Uczestnikowi na jego wniosek.
 2. Wystawione zaświadczenie można odebrać osobiście w SJ UAM. Zaświadczenie jest przesyłane na wniosek Uczestnika, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku przez Organizatora, w wersji elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik może także zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o przesłanie zaświadczenia pocztą.
 3. Informacje na temat Kursów językowych są udzielane w Sekretariacie Studium Językowego UAM w Poznaniu, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 oraz telefonicznie lub mailowo:
 • dotyczące języków: angielskiego i francuskiego: tel. 61 829 29 46 angielski@amu.edu.pl, francuski@amu.edu.pl;
 • dotyczące języków: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, łacińskiego, polskiego jako obcego (ewentualnie innego języka, w tym języka migowego):  tel.61 829 29 80 niemuni@amu.edu.pl.
 1. Organizator wskazuje jako podstawową formę kontaktu z Uczestnikiem przesyłanie wiadomości lub dokumentów w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik kontaktuje się z Organizatorem na odpowiednie adresy e-mail podane w ust. 14. W Umowie może zostać wskazany inny sposób porozumiewania się przez Strony.

§ 5

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zawartej między Uczestnikiem i Organizatorem Umowy, w tym terminu i sposobu wnoszenia opłaty za Kurs językowy. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu w angielskiej wersji językowej ma postać dokumentu dwujęzycznego (treść zarówno w języku polskim jak i angielskim).
 2. Podczas Kursów językowych wykorzystywane są podręczniki wskazane przez SJ UAM lub uzgodnione przez grupę do której należy Uczestnik z prowadzącym Kurs językowy dla tej grupy, które Uczestnik nabywa we własnym zakresie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego wychowania i ogólnie przyjętych norm społecznych podczas zajęć.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybywania na zajęcia.

§ 6

OPŁATY

 1. Wysokości opłat brutto za poszczególne Kursy językowe zawarte są w Cenniku dostępnym na stronie internetowej SJ UAM tj. www.sj.amu.edu.pl oraz w siedzibie SJ UAM .
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za dany Kurs językowy, zgodnej
  z Umową, z góry, najpóźniej 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia dla Uczestnika danego Kursu językowego tj. datą pierwszych zajęć, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 i 9.
 3. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek Organizatora, konto nr:
 4. 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 1. Wieniawskiego 1, 61-712  Poznań
  W tytule wpłaty należy wpisać "Imię i nazwisko  subkonto 703600   PP s0000204  kurs języka …………………………………
 2. Po uregulowaniu płatności Uczestnik zobowiązuje się do złożenia dowodu wpłaty
  w Sekretariacie Studium Językowego UAM lub przesłania na adres siedziby SJ UAM lub na podany w § 4 ust. 14 odpowiedni w zależności od wybranego języka adres e-mail do SJ UAM potwierdzenia dokonania wpłaty. SJ UAM musi otrzymać potwierdzenie wpłaty w terminie wskazanym w ust. § 3 ust.5 tj. nie później niż 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem Kursu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 i 9.
 3. W przypadku przesyłania korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawca korespondencji ponosi ewentualne koszty jej wysłania.

§ 7

ZAWARCIE UMOWY

 1. W Formularzu zgłoszeniowym Kandydat zaznacza w jakiej formie i w jaki sposób chce zawrzeć Umowę z Organizatorem. Umowa może być zawarta następująco:
 2. w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem) w siedzibie Studium Językowego UAM, przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu,
 3. w formie dokumentowej na odległość poprzez dokonanie przez strony następujących czynności i złożenie następujących oświadczeń:
 4. po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego oraz wiadomości elektronicznej (mailowej) od Uczestnika z podanego przez niego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail, zawierającej jego adres zamieszkania, a w przypadku Uczestnika nie będącego obywatelem polskim, który pomimo możliwości zawarcia umowy w języku polskim, chce zawrzeć Umowę w języku angielskim, jako języku którym włada, także informacji o chęci zawarcia Umowy w wersji dwujęzycznej z załącznikami w języku angielskim, upoważniony pracownik Studium Językowego UAM wpisuje uzyskane od Uczestnika dane, w tym imię nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nazwę
  i rodzaj wybranego Kursu językowego, jak również rodzaj utworzonej przez Organizatora grupy w zakresie liczby osób oraz odpowiednią, zgodną z Cennikiem lub warunkami kursu zamawianego cenę Kursu, do odpowiedniego wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (tj. wersji polskojęzycznej albo dwujęzycznej: polsko-angielskiej) oraz nadaje Umowie numer i tak spersonalizowaną Umowę przekazuje Dyrektorowi Studium/ Z-cy Dyrektora Studium celem podpisania, załącznikami do Umowy są załączniki wskazane w pkt b);
 5. po podpisaniu Umowa (oprócz załączników) zostaje zeskanowana i w formie dokumentu pdf zostaje dołączona do wiadomości elektronicznej przesyłanej Kandydatowi na podany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, oprócz tego załącznikami wysyłanej wiadomości e-mail jest także program i opis Kursu językowego będącego przedmiotem Umowy (stanowiący załącznik nr 1 do Umowy) oraz formularz odstąpienia od umowy (stanowiący załącznik nr 2 do Umowy), a także aktualny Cennik (stanowiący załącznik nr 3 do Umowy)  i Regulamin (stanowiący załącznik nr 4 do Umowy);  załączniki 1,2,3,4 stanowią integralną część Umowy,
 6. Kandydat  zapoznaje się ze wszystkimi treściami zawartymi w wiadomości e-mail
  i w dołączonych do niej załącznikach, następnie drukuje przesłany dokument pdf Umowy i weryfikuje jego treść,
 7. w przypadku pozytywnej weryfikacji treści Umowy Kandydat w celu zawarcia Umowy w miejscu wyznaczonym na dole ostatniej strony wpisuje datę, drukowanymi literami wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa własnoręczny podpis, następnie skanuje każdą stronę dokumentu i przesyła tak otrzymany skan Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora, na odpowiedni (w zależności od wybranego Kursu językowego) adres e-mail wskazany w  § 4 ust. 14, wpisując w treści e-maila:

„Zawieram umowę nr ………… (która obejmuje także przesłane mi przez Organizatora załączniki 1,2,3,4) z obowiązkiem wniesienia wskazanej w niej opłaty za objęty przedmiotem tej umowy Kurs językowy”

 1. po otrzymaniu od Uczestnika e-maila z załącznikiem zgodnie z pkt d), Organizator potwierdza Uczestnikowi jego otrzymanie poprzez wysłanie zwrotnego e-maila na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym, wskazując:

  „Potwierdzam zawarcie Umowy nr ……………..
  z datą ……………
  .”(data otrzymania e-maila od Uczestnika zawierającego skan podpisanej Umowy ).

 2. Jeżeli okres pomiędzy datą zawarcia Umowy wskazaną zgodnie z ust. 1 pkt e), a datą rozpoczęcia Kursu językowego wskazanego w Umowie, jest krótszy niż 14 dni (a okres 14 dni, to termin, w którym Uczestnik może odstąpić od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn), wówczas pracownik SJ UAM przesyła wiadomość e-mail na adres Uczestnika wskazany
  w Formularzu zgłoszeniowym o treści:

Czy zgłasza Pan/Pani wyraźną prośbę rozpoczęcia realizacji  dla Pana/Pani przez
SJ UAM Umowy nr ………………., której przedmiotem jest kurs językowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanym w pkt. 16 tej Umowy?

W odpowiedzi Uczestnik, który chce uczestniczyć w rozpoczynającym się kursie, mimo braku upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, jest zobowiązany wysłać na adres
e-mail SJ UAM podany w § 4 ust. 14,  skan podpisanego własnoręcznie wraz ze wskazaniem daty oświadczenia o treści:

Tak, chcę uczestniczyć w Kursie językowym,którego dotyczy Umowa nr ……………….,  przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanym w pkt. 16 tej Umowy.

Wiem, iż w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zwrot wniesionej przeze mnie opłaty za Kurs językowy objęty Umową, nastąpi
z potrąceniem proporcjonalnej kwoty należnej Organizatorowi za przeprowadzone do dnia odstąpienia planowe zajęcia zgodnie z pkt 24 Umowy
.

Data……………… własnoręczny podpis Uczestnika……………………..

§ 8

ZMIANA UMOWY

 1. Zmiana umowy wymaga zgodnego zawarcia przez Strony aneksu do Umowy w taki sposób
  i w takiej formie w jakiej została zawarta Umowa, pod rygorem nieważności:
 2. w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem) w siedzibie Studium Językowego UAM, przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu,
 3. w formie dokumentowej na odległość poprzez dokonanie przez strony następujących czynności i złożenie następujących oświadczeń:
 4. po otrzymaniu wiadomości elektronicznej (mailowej) od Uczestnika z podanego przez niego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail, z prośbą o zawarcie aneksu we wskazanym przez niego zakresie, bądź z inicjatywy SJ UAM, upoważniony pracownik Studium Językowego UAM przygotuje uzgodnioną przez Strony Umowy treść aneksu, w szczególności dotyczącą zmiany ceny Kursu w związku ze zmianą rodzaju grupy odnośnie jej liczebności, zgodnie z Cennikiem, nada aneksowi kolejny numer
  i przekaże Dyrektorowi Studium/ Z-cy Dyrektora Studium celem podpisania;
 5. po podpisaniu aneks zostanie zeskanowany i w formie dokumentu pdf zostanie dołączony do wiadomości elektronicznej przesyłanej Uczestnikowi na podany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail,
 6. Uczestnik  zapoznaje się ze wszystkimi treściami zawartymi w wiadomości e-mail
  i treścią aneksu, następnie drukuje przesłany dokument pdf,
 7. w przypadku pozytywnej weryfikacji treści aneksu Uczestnik w celu jego zawarcia w miejscu wyznaczonym na dole ostatniej strony wpisuje datę, drukowanymi literami wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa własnoręczny podpis, następnie skanuje każdą stronę dokumentu i przesyła tak otrzymany skan aneksu za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora, na odpowiedni (w zależności od wybranego Kursu językowego) adres e-mail wskazany w  § 4 ust. 14, wpisując w treści e-maila:

„Zawieram aneks nr … do umowy nr …………

(a jeśli dotyczy wniesienia różnicy opłaty)

z obowiązkiem wniesienia zwiększonej opłaty za pozostałe do odbycia zajęcia zgodnie z ww. Umową ”

 1. po otrzymaniu od Uczestnika e-maila z załącznikiem zgodnie z pkt d), Organizator potwierdza Uczestnikowi jego otrzymanie poprzez wysłanie zwrotnego e-maila na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym, wskazując:

  „Potwierdzam zawarcie aneksu nr ….. do Umowy nr …………….. z datą …………….”(data otrzymania e-maila od Uczestnika zawierającego skan podpisanego aneksu ).

 2. Treść aneksu winna zawierać co najmniej następujące zapisy

„Aneks nr ….

Do Umowy o świadczenie usług nauki języka ………………………. w Studium Językowym UAM w ramach odpłatnego komercyjnego Kursu językowego prowadzonego zgodnie z Regulaminem uczestnictwa
w komercyjnych odpłatnych kursach językowych organizowanych przez SJ UAM (Załącznik do Zarządzenia nr …………Rektora UAM, dalej Regulamin) Nr …………………………../20…./20…. (dalej Umowa)

zawarty pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, REGON  000001293, NIP: 777-00-06-350, zwanym w dalszej części Uniwersytetem

reprezentowanym przez:
Dyrektora Studium Językowego UAM/Z-cę Dyrektora Studium Językowego UAM ………………………………………………………………………………………..
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

a:

Panią/Panem (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………..………..

adres zamieszkania…………………………………………………………………………....................................................
tel. …………………………………….……………………..……………………

e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym ………………………………………..………………………..……..

działającym osobiście, zwanym /ą w dalszej części aneksu Uczestnikiem.

 1. Działając na podstawie pkt 33 Umowy Strony zgodnie zmieniają treść Umowy w zakresie:

  …………………………………….

  nadając ww pkt. …. następujące nowe brzmienie:

  ………………………………………………………..

 2. punktu …… Umowy o treści:
 3. itd. (analogicznie jak w pkt. 1) jeśli dotyczy  zmian większej liczby punktów Umowy)
 4. W pozostałym zakresie treść Umowy nie ulega zmianie.
 5. Aneks wchodzi w życie z datą jego zawarcia.
 6. Aneks nr …. sporządzono: w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron*./ w wersji dokumentowej zgodnie z Regulaminem* (*niepotrzebne skreślić)

………………………………………………..

Drukowane imię i nazwisko UCZESTNIKA

…………………………..……………….……..                                                                                                                                                                                                                                                               ………………………………………………..

(data i podpis  Dyrektora/ Z-cy Dyrektora                                                      (data i podpis własnoręczny UCZESTNIKA)”

Studium Językowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ORGANIZATOR

 1. Organizatorowi przysługuje na warunkach i w terminie wskazanym w § 4 ust. 9 prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia Kursu językowego w zakresie danej grupy liczby Uczestników.

  UCZESTNIK

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa
  w ust. 10.
 3. Uczestnik może złożyć oświadczenie na formularzu o odstąpieniu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub przy jego wykorzystaniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o treści wskazanej w załączniku nr 2 do Organizatora na jego adres
  e-mail podany w § 4 ust. 14, przed upływem ww. terminu odstąpienia. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. Oświadczenie na piśmie jest złożone z chwilą, gdy doszło do Organizatora w taki sposób,
  że mógł się zapoznać z jego treścią (data fizycznego wpływu, a nie np. data nadania na poczcie).
 5. Oświadczenie złożone drogą mailową jest złożone z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by Organizator mógł się zapoznać z jego treścią.
 6. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Uczestnikowi na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 8. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Organizator dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
 10. Jeżeli Uczestnik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

Oznacza to, iż w tym przypadku Organizator dokonuje zwrotu kwoty wniesionej opłaty za cały kurs objęty Umową, po proporcjonalnym potrąceniu tej części opłaty, która jest mu  należna za zajęcia, które już się odbyły (kwota całej opłaty zostaje podzielona przez liczbę ujętych w planie kursu godzin zajęć, a następnie pomnożona przez liczbę zajęć, które już się odbyły, i tak obliczona kwota zostaje potrącona przed dokonaniem zwrotu należności Uczestnikowi).

§ 10

WYPOWIEDZENIE UMOWY (REZYGNACJA)

 1. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, do końca realizacji Kursu językowego, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z Kursu językowego w Sekretariacie SJ UAM, przy ul. Grunwaldzkiej 6, 60-780 Poznań albo przesłanie rezygnacji w postaci elektronicznej wiadomości e-mail z podanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail na adres e-mail Organizatora podany w § 4 ust. 14, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.2.  Datą złożenia pisemnej rezygnacji jest data jej fizycznego wpływu do SJ UAM (a nie np. data nadania na poczcie). Z datą złożenia rezygnacji następuje rozwiązanie Umowy.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z Kursu językowego przez Uczestnika może zostać wysłane mailem, jednakże by było skutecznie złożone Organizator musi mieć możliwość zapoznania się z jego treścią. Uczestnik powinien uzyskać od SJ UAM zwrotne potwierdzenie odebrania tej wiadomości w postaci wiadomości elektronicznej przesłanej przez SJ UAM na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym. W tym przypadku datą rozwiązania umowy jest data wysłania wiadomości zawierającej oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z Kursu językowego. SJ UAM jest zobowiązane niezwłocznie potwierdzić otrzymanie rezygnacji Uczestnika w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. W przypadku skutecznego złożenia przez Uczestnika rezygnacji  z udziału w Kursie językowym przed jego rozpoczęciem Organizator  zwraca Uczestnikowi całą wpłaconą opłatę za ten kurs.
 4. W przypadku skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika po rozpoczęciu Kursu językowego Organizator zwraca Uczestnikowi część wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć. Kwota do zwrotu jest obliczona przez podzielenie opłaty za cały Kurs językowy przez liczbę wszystkich zajęć przewidzianych w ramach tego Kursu językowego, z którego Uczestnik rezygnuje, a następnie pomnożenie uzyskanej wartości przez liczbę zaplanowanych zajęć, przypadających po dacie złożenia rezygnacji przez Uczestnika.
 5. Zwrotu opłaty dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. na skutek złożenia rezygnacji albo odstąpienia od Umowy przez innego uczestnika) nie jest możliwe ze względu na zbyt małą liczbę chętnych osób dalsze prowadzenie grupy w zmienionej liczbie osób ( zbyt mała liczba osób w stosunku do liczebności  grup ujętych w Cenniku, brak zgody na zmianę Umowy odnośnie zgodnej z Cennikiem opłaty odpowiadającej danej zmienionej liczbie osób w grupie), w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczności. Organizator jest zobowiązany do zwrotu proporcjonalnej części opłaty za nieodbyte zgodnie z planem zajęcia, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, wyliczonej w sposób wskazany w ust. 4.

§ 11

REKLAMACJA

 1. Kandydat lub Uczestnik może złożyć bezpośrednio w Sekretariacie SJ UAM, ul. Grunwaldzka 6, lub drogą mailową na odpowiedni adres e-mail podany w § 4 ust. 14, reklamację dotyczącą prowadzonego przez Organizatora Kursu językowego.
 2. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na otrzymaną reklamację Kandydata lub Uczestnika nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku, gdy Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się że uznał reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do Kandydata lub Uczestnika na podany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o Cenniku, Regulaminie i nowościach, organizator zamieszcza na stronie internetowej SJ UAM tj. pod adresem www.sj.amu.edu.pl oraz na profilach FB: https://www.facebook.com/studiumjezykoweuam

  https://www.facebook.com/kursyjezykoweuam

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumentów.

§ 13

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Organizator wskazuje, iż zgodnie z art. 5 pkt. 5) c) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823) przepisów tej ustawy nie stosuje się do sporów wynikających z umów, których przedmiotem są usługi edukacyjne lub usługi w zakresie kształcenia ustawicznego świadczone przez publiczne szkoły lub placówki oraz publiczne szkoły wyższe, zatem także do Umów, których przedmiotem są Kursy językowe, objętych niniejszym Regulaminem.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez osobę będącą konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur w innych sprawach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 801 440 220, 222 66 76 76, email: porady@dlakonsumentów.pl), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.