Umowa

WZÓR

Umowa o świadczenie usług nauki języka ………………………. w Studium Językowym UAM

w ramach odpłatnego komercyjnego Kursu językowego prowadzonego zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w komercyjnych odpłatnych kursach językowych organizowanych przez SJ UAM (Załącznik do Zarządzenia nr …………Rektora UAM, dalej Regulamin)

Nr …………………………../20…/20…..

zawarta pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, REGON 000001293,
NIP: 777-00-06-350, zwanym w dalszej części Uniwersytetem

reprezentowanym przez:
Dyrektora Studium Językowego UAM/Z-cę Dyrektora Studium Językowego UAM ………………………………………………………………………………………..
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

a:

Panią/Panem (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………..…………….

adres zamieszkania…………………………………………………………………………..........................................................................................................................
tel. …………………………………….……………………..……………………

e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym ………………………………………..………………………..…………..…………………………………………

działającym osobiście, zwanym /ą w dalszej części umowy Uczestnikiem.

1. Uniwersytet, jako organizator komercyjnego odpłatnego kursu językowego, zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi semestralny zimowy*/semestralny  letni*/ wakacyjny*/zamawiany* (*niepotrzebne skreślić ) kurs języka …………………..….…….(wybrany język) zgodnie z jego programem i opisem stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy ,   w wymiarze ………….. godzin lekcyjnych w  okresie trwania całego kursu, w grupie o liczebności ……………osób- dalej Kurs.

FORMA KURSU: Grupa STACJONARNA */ Grupa ONLINE*(*niepotrzebne skreślić )

Kurs odbywać się będzie:

a) dla grup stacjonarnych w siedzibie Studium Językowego UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6, 61-780 Poznań;

b) dla grup ONLINE na platformie MS Teams- szczegóły techniczne dotyczące tej formy prowadzenia zajęć zawarte są na stronie SJ UAM www.sj.amu.edu,pl .

Godzina lekcyjna to 45 minut.

Kurs objęty przedmiotem niniejszej Umowy trwa od ……………………… do …………………………r. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem wskazanym w programie Kursu (załącznik nr 1 do Umowy).

Początkowa data wskazanego powyżej okresu trwania Kursu jest jednocześnie datą  pierwszych zajęć.

Informacje na temat kursów językowych są udzielane w Sekretariacie Studium Językowego UAM w Poznaniu, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu (dalej także SJ UAM) oraz telefonicznie lub mailowo :

2. Uniwersytet zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą jakością i starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, programem Kursu (załącznik nr 1 do Umowy)  i Regulaminem (załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, dostępny także na stronie internetowej SJ UAM www.sj.amu.edu.pl) , stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. Wszyscy lektorzy, prowadzący zajęcia komercyjne, posiadają potwierdzone kwalifikacje językowe. Jednocześnie Uniwersytet zastrzega, że efekty nauki zależą
w głównej mierze od Uczestnika. Za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą Umową Uniwersytet odpowiada na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

3. Uniwersytet wskazuje jako sposób porozumiewania się z Uczestnikiem: pocztę elektroniczną. Uniwersytet przesyła wiadomości lub dokumenty w postaci elektronicznej na ww. adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik jest zobowiązany do przesyłania wiadomości lub dokumentów w postaci elektronicznej na odpowiedni adres e-mail Uniwersytetu podany w pkt. 1, chyba że Strony uzgodniły inny sposób porozumiewania się.  Jeśli Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, przyjmuje się, że Strony uzgodniły sposób porozumiewania się poprzez przesyłanie przesyłek pocztowych za pośrednictwem właściwego operatora pocztowego, chyba że Strony postanawiają inaczej.

Niniejszym Strony uzgadniają inny sposób porozumiewania się tj.(w przeciwnym razie wpisać „nie dotyczy”): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

4. Uczestnik zobowiązuje się do  wniesienia opłaty za Kurs w wysokości ……………….zł brutto, zgodnej z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie SJ UAM www.sj.amu.edu.pl, stanowiącym także załącznik nr 3  do niniejszej Umowy, najpóźniej 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia zajęć wskazanym powyżej, z zastrzeżeniem pkt.5 dotyczącego wyłącznie kursu zamawianego oraz z zastrzeżeniem pkt. 8.

5. Uczestnik Kursu zamawianego, objętego przedmiotem niniejszej Umowy, jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ……………… zł,

w terminie do ……………………………., zgodnie z decyzją właściwej Prorektorki/właściwego Prorektora UAM, na podstawie wcześniejszych indywidualnych uzgodnień między Stronami.

6. Opłata za Kurs uiszczana jest na konto Uniwersytetu jednorazowo, z góry za cały Kurs językowy. Oprócz opłaty Uczestnik oddzielnie ponosi koszt zakupu podręcznika/ów zgodnie z pkt. 13.

Numer rachunku bankowego Uniwersytetu, na który Uczestnik zobowiązuje się wpłacić  opłatę za Kurs objęty przedmiotem niniejszej Umowy:
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712  PoznańW tytule wpłaty należy wpisać „Imię i nazwisko  subkonto 703600   PP s0000204  kurs języka …………………………………  
nr Umowy…………………….”

7. Po dokonaniu wpłaty Uczestnik jest zobowiązany do  złożenia dowodu wpłaty w Sekretariacie Studium Językowego UAM (ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań) lub przesłania go na podany w pkt. 1 niniejszej Umowy (odpowiednio w zależności od wybranego języka Kursu) adres e-mail SJ UAM.

SJ UAM musi otrzymać potwierdzenie wpłaty w terminie wskazanym w ust. 4 tj. nie później niż 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem Kursu, z zastrzeżeniem pkt 5 oraz pkt. 8.

8. W przypadku wolnych miejsc,  możliwe jest uiszczenie opłaty po upływie terminu wskazanego w ust. 4, po uzyskaniu zgody SJ UAM i zmianie niniejszej Umowy, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia Kursu językowego objętego Umową. Potwierdzenie zapłaty Uczestnik jest zobowiązany wówczas przedłożyć najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

9. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku akademickiego z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych ważnych przyczyn niezależnych od Uniwersytetu.

10. Po zakończeniu kursu językowego Uniwersytet, zgodnie z Regulaminem, wystawia  Uczestnikowi zaświadczenie, potwierdzające ukończenie kursu, o ile Uczestnik spełni następujące warunki:

 • zaliczy wszystkie testy sprawdzające, uzyskując z każdego z nich co najmniej 60% punktów,
 • będzie obecny na co najmniej 75% zajęć, odbytych w ramach danego Kursu językowego.

Wystawione zaświadczenie można odebrać osobiście w SJ UAM. Zaświadczenie jest przesyłane na wniosek Uczestnika, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku przez Organizatora, w wersji elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik może także zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o przesłanie zaświadczenia pocztą.

11 . PRAWO UNIWERSYTETU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia Kursu w zakresie danej grupy liczby uczestników. W takim przypadku Uniwersytet zobowiązuje się do powiadomienia o odstąpieniu od Umowy Uczestnika  drogą mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym w terminie nie późniejszym niż w dniu poprzedzającym dzień planowego rozpoczęcia Kursu (dnia pierwszych zaplanowanych zajęć), a jeżeli pierwsze zajęcia przypadają bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy, nie później niż w dniu planowego rozpoczęcia Kursu, oraz do zwrotu całej wniesionej przez Uczestnika opłaty na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia przesłania Uczestnikowi powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

12. PRAWO UNIWERSYTETU DO WYPOWIEDZENIA UMOWY. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu (np. na skutek złożenia rezygnacji albo odstąpienia od Umowy przez innego uczestnika) nie jest możliwe ze względu na zbyt małą liczbę chętnych osób dalsze prowadzenie grupy w zmienionej liczbie osób ( zbyt mała liczba osób w stosunku do liczebności  grup ujętych w Cenniku, brak zgody na zmianę Umowy odnośnie zgodnej z Cennikiem opłaty odpowiadającej danej zmienionej liczbie osób w grupie), w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczności. Uniwersytet jest zobowiązany do zwrotu proporcjonalnej części opłaty za nieodbyte zgodnie z planem zajęcia na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

Oznacza to, iż w tym przypadku Uniwersytet dokonuje zwrotu kwoty wniesionej opłaty za cały Kurs objęty Umową, po proporcjonalnym potrąceniu tej części opłaty, która jest mu  należna za zajęcia, które już się odbyły (kwota całej opłaty zostaje podzielona przez liczbę ujętych
w planie Kursu godzin zajęć, a następnie pomnożona przez liczbę zajęć, które już się odbyły, i tak obliczona kwota zostaje potrącona przed dokonaniem zwrotu należności Uczestnikowi).

13. Uczestnik niniejszym potwierdza, że jest osobą pełnoletnią. Uczestnik  zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy z załącznikami, w tym stanowiącego jej integralną część Regulaminu. Uczestnik potwierdza, iż treść Umowy, program kursu, aktualny Cennik, formularz odstąpienia od Umowy, Regulamin
z załącznikami, otrzymał w formie załącznika do wiadomości elektronicznej wysłanej na jego adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, bezpośrednio przed podpisaniem niniejszej Umowy.

14. Podczas Kursów językowych wykorzystywane są podręczniki wskazane przez SJ UAM lub uzgodnione przez grupę, do której należy Uczestnik z prowadzącym Kurs językowy dla tej grupy, które Uczestnik nabywa we własnym zakresie.

15. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego wychowania i ogólnie przyjętych norm społecznych podczas zajęć oraz do punktualnego przybywania na zajęcia.

PRAWO UCZESTNIKA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

16. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 24.

17. Uczestnik może złożyć oświadczenie na formularzu o odstąpieniu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy lub przy jego wykorzystaniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o treści wskazanej w załączniku nr 2 do Uniwersytetu na jego adres
e-mail podany w pkt.1 (odpowiednio do wybranego języka Kursu), przed upływem ww. terminu odstąpienia. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.

18. Oświadczenie na piśmie (na adres: Studium Językowe UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań) jest złożone z chwilą, gdy doszło do Uniwersytetu w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią (data fizycznego wpływu(złożenia), a nie np. data nadania na poczcie).

19. Oświadczenie złożone drogą mailową jest złożone z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób,
by Uniwersytet mógł się zapoznać z jego treścią.

20. Uniwersytet ma obowiązek niezwłocznie przesłać Uczestnikowi na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy.

21. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

22. Uniwersytet ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

23. Uniwersytet dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.

24. Jeżeli Uczestnik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu (żądanie przystąpienia do realizacji Umowy przez Uniwersytet mimo, iż nie upłynął 14-dniowy termin do odstąpienia od Umowy, wskazany w pkt. 16 Umowy), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

Oznacza to, iż w tym przypadku Uniwersytet dokonuje zwrotu kwoty wniesionej opłaty za cały kurs objęty Umową, po proporcjonalnym potrąceniu tej części opłaty, która jest mu  należna za zajęcia, które już się odbyły (kwota całej opłaty zostaje podzielona przez liczbę ujętych
w planie kursu godzin zajęć, a następnie pomnożona przez liczbę zajęć, które już się odbyły, i tak obliczona kwota zostaje potrącona przed dokonaniem zwrotu należności Uczestnikowi).

PRAWO UCZESTNIKA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY (ZŁOŻENIA REZYGNACJI)

25.Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Umowy  ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, do końca realizacji Kursu językowego, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z Kursu językowego w Sekretariacie SJ UAM, przy ul. Grunwaldzkiej 6, 60-780 Poznań albo przesłanie rezygnacji w postaci elektronicznej wiadomości e-mail z podanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail na adres e-mail Uniwersytetu podany w pkt.1 Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt.26.Umowy. Datą złożenia pisemnej rezygnacji jest data jej fizycznego wpływu do SJ UAM (a nie np. data nadania na poczcie). Z datą złożenia rezygnacji następuje rozwiązanie Umowy.

26. Oświadczenie o rezygnacji z Kursu językowego przez Uczestnika może zostać wysłane mailem, jednakże by było skutecznie złożone Organizator musi mieć możliwość zapoznania się z jego treścią. Uczestnik powinien uzyskać od SJ UAM zwrotne potwierdzenie odebrania tej wiadomości w postaci wiadomości elektronicznej przesłanej przez SJ UAM na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym. W tym przypadku datą rozwiązania umowy jest data wysłania wiadomości zawierającej oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z Kursu językowego. SJ UAM jest zobowiązane niezwłocznie potwierdzić otrzymanie rezygnacji Uczestnika w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.

27.  W przypadku skutecznego złożenia przez Uczestnika rezygnacji  z udziału w Kursie językowym przed jego rozpoczęciem  Uniwersytet  zwraca Uczestnikowi całą wpłaconą opłatę za ten kurs.

W przypadku skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika po rozpoczęciu Kursu językowego  Uniwersytet zwraca Uczestnikowi część wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć. Kwota do zwrotu jest obliczona przez podzielenie opłaty za cały Kurs językowy przez liczbę wszystkich zajęć przewidzianych w ramach tego Kursu językowego, z którego Uczestnik rezygnuje, a następnie pomnożenie uzyskanej wartości przez liczbę zaplanowanych zajęć, przypadających po dacie złożenia rezygnacji przez Uczestnika.

Zwrotu opłaty dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

REKLAMACJA.

28. Uczestnik może złożyć bezpośrednio w Sekretariacie SJ UAM, ul. Grunwaldzka 6, lub drogą mailową na odpowiedni adres e-mail podany
w pkt. 1 Umowy, reklamację dotyczącą prowadzonego przez  Kursu językowego.

29. Uniwersytet jest obowiązany udzielić odpowiedzi na otrzymaną reklamację Uczestnika nie później niż w terminie  14 dni od dnia jej otrzymania.

30. W przypadku, gdy Uniwersytet nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej w pkt.29, uważa się że uznał reklamację.

31. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do Uczestnika na podany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

32.. Uczestnik ma prawo do zmiany grupy lub poziomu w trakcie trwania kursu, po uprzednim uzyskaniu zgody Studium i zmianie Umowy w tym zakresie.

33. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnego zawarcia przez Strony aneksu do Umowy w taki sposób i w takiej formie w jakiej została zawarta Umowa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, pod rygorem nieważności.

34. Umowa w formie pisemnej zostaje zawarta na czas trwania  Kursu językowego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

35. Umowa w formie dokumentowej jest zawierana na odległość na czas trwania Kursu językowego zgodnie z procedurą określoną
w Regulaminie.

36.Uczestnik zawierając Umowę, tym samym potwierdza, że Cennik oraz Regulamin z załącznikami, program wybranego Kursu językowego, wzór formularza odstąpienia od Umowy, zostały mu udostępnione przed jej zawarciem i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nich zawartych, jako integralnej części Umowy. Ponadto Uniwersytet wskazuje, że Informacje o Cenniku, Regulaminie i nowościach, organizator zamieszcza na stronie internetowej SJ UAM tj. pod adresem www.sj.amu.edu.pl oraz na profilach FB: https://www.facebook.com/studiumjezykoweuam

https://www.facebook.com/kursyjezykoweuam

37. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uczestnik zgodnie oświadczają, że będą przetwarzać udostępnione im dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem 2016/679 oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w celu realizacji niniejszej Umowy i działań podjętych w związku z jej realizacją oraz do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zobowiązują się, do zachowania poufności w odniesieniu do przetwarzanych danych w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu.

38. Uczestnik potwierdza, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań wykonał wobec niego obowiązek informacyjny, zawarty w załączonej do niniejszej umowy KLAUZULI INFORMACYJNEJ. .

39. W sprawach związanych z niniejsza umową prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu stanowiącego jej integralną część, a następnie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z nią strony poddają pod jurysdykcję sądów polskich.

Załączniki stanowiące integralna część Umowy:

 1. program i opis Kursu,
 2. formularz odstąpienia od Umowy,
 3. Regulamin wraz z załącznikami,
 4. aktualny Cennik.

………………………………………………..

Drukowane imię i nazwisko UCZESTNIKA

…………………………..……………….……..                                                                                                                                  ………………………………………………..

(data i podpis  Dyrektora/ Z-cy Dyrektora                                                                                                                 (data i podpis własnoręczny UCZESTNIKA)

Studium Językowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Załącznik do umowy:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: iod@amu.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług nauki języków obcych w Studium Językowym UAM (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. archiwalnym, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej na podstawie obowiązku prawnego wynikającego m.in. z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

zapewnienia Pani/Panu dostępu do informacji dotyczących oferty edukacyjnej i szkoleniowej na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej ustaniu również:
 1. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 2. po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego dane zostały zebrane, dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń;
 3. w przypadku osób, które wyraziły zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przesyłanie informacji handlowych, do momentu cofnięcia zgody.
 • Pani/Pana dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i/lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym podmiotom prawnym w celu realizacji umowy lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie wynikającym z realizacji Umowy, w przypadku ich niepodania, nie będą Państwo mogli korzystać z kursów organizowanych przez Studium Językowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyrażenie zgody w pozostałym zakresie jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na możliwość korzystania
  z oferowanych kursów.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.

Zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego ( przesyłania informacji dotyczących oferty edukacyjnej i szkoleniowej).

Wyrażam zgodę  

Nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących oferty edukacyjnej oraz szkoleniowej wysyłanych przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1217 z późn. zm) na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę  

Nie wyrażam zgody

...........................................................................

(data i podpis uczestnika)