Test diagnozujący

Test diagnozujący – dostępny będzie od 11 do 31 października 2022 roku. Wykonanie testu jest możliwe po zalogowaniu (logowanie jak do systemu USOS) na stronie: http://testyjezykowe.amu.edu.pl Po zalogowaniu się widoczne będą testy ze wszystkich możliwych języków, jednak student ma możliwość wykonania testu tylko z jednego języka. Po dokonaniu wyboru pozostałe testy będą niedostępne.

UWAGA! Uzyskanie wyniku poniżej poziomu A2 umożliwia skorzystanie z konsultacji językowych w zakresie autonomicznego uczenia się prowadzonych przez wyznaczonych lektorów Szkoły Językowej UAM. W przypadku języka angielskiego istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z e-learningowych materiałów do samodzielnej nauki (tymczasowo, do 30.09.22, dostępne pod http://elearning.amu.edu.pl) - logowanie jak do poczty uniwersyteckiej; zakładka Szkoła Językowa UAM => E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2.

Test diagnozujący jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów jednolitych magisterskich. Należy go wykonać na początku semestru zimowego I roku.

Rolą testu diagnozującego jest udzielenie studentowi informacji zwrotnej o poziomie zaawansowania z danego języka, jak również udzielenie wskazówek odnośnie pracy własnej, które powinny ułatwić studentowi osiągnięcie odpowiedniego poziomu zaawansowania przed rozpoczęciem właściwych zajęć z lektoratu (student rozpoczyna lektorat właściwy na poziomie min. A2).

Od drugiego semestru student rozpoczyna lektorat z samodzielnie wybranego języka - oferowanego przez jego wydział. Rejestracja na zajęcia odbywa się z wykorzystaniem systemu rejestracji żetonowej. Aby student mógł otrzymać żeton, który pozwoli na zapisanie się na lektorat z danego języka na danym poziomie zaawansowania, jest zobowiązany do rozwiązania testu poziomującego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie z testem diagnozującym:
http://testyjezykowe.amu.edu.pl/