Test poziomujący

Test poziomujący jest obowiązkowy dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów I roku studiów stacjonarnych jednolitych.

Celem testu poziomującego jest przydzielenie studentowi żetonu z danego języka na danym poziomie. Student, który nie wykona testu poziomującego, nie będzie w stanie zapisać się na lektorat z języka obcego.

Test można wykonać na stronie: http://testyjezykowe.amu.edu.pl (logowanie: nr PESEL oraz hasło do systemu USOS)

Termin wykonania testu poziomującego:
18.12.2023 r. - 14.01.2024 r.

Ostatecznie student może uzyskać z testu wynik na jednym z poziomów: A2, B1, B2.1, B2.2.
Student rozpoczynający lektorat na poziomie:
- A2 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez cztery semestry, począwszy
od drugiego semestru I roku.
- B1 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez trzy semestry, począwszy
od drugiego semestru I roku,
- B2.1 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez dwa semestry, począwszy
od drugiego semestru I roku,
- B2.2 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez jeden semestr, począwszy od drugiego semestru I roku.
Student, który nie wykorzysta 4 przysługujących mu żetonów językowych na realizację obowiązkowego lektoratu do poziomu B2, pozostałe żetony może wykorzystać na uczestnictwo w lektoracie z dowolnie wybranego języka.

Zasady rozwiązania testu poziomującego:
* Student będzie miał dostęp do testów ze wszystkich 6 języków, ale przed wykonaniem testu zostanie poinformowany o tym, jakie języki na jego Wydziale/kierunku może studiować. Odpowiednia informacja dostępna będzie również w samej platformie Moodle.
* Student będzie mógł rozwiązać wyłącznie jeden test poziomujący.
* Limit czasowy na wykonanie testu – 75 minut (j. angielski 60 minut).

Rejestracja żetonowa w systemie USOS:
Student po wykonaniu testu poziomującego będzie miał możliwość zapisać się do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Termin rejestracji żetonowej będzie podany do informacji w zakładce "Aktualności" w stosownym momencie.

Powyższe zasady nie obowiązują studentów Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii, Ośrodka Zamiejscowego w Pile, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Słubicach oraz Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu. W przypadku studentów tych Wydziałów i Ośrodków zapisy na lektoraty odbywają się jak dotychczas.