Egzamin certyfikacyjny

Po zaliczeniu zajęć z nauki języka obcego, przewidzianego w programie studiów, student studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich zobowiązany jest do zdania końcowego egzaminu certyfikacyjnego z języka nowożytnego, organizowanego przez Studium Językowe UAM w sesji zimowej i w sesji letniej.

Do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego uprawnia zaliczenie lektoratu na poziomie B2.2.

Osoby, które uzyskały zaliczenie lektoratu na poziomie B2.2 z jednego języka, a chciałyby przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z innego języka, zobowiązane są najpierw uzyskać zgodę Dziekana swojego wydziału, a następnie zgłosić fakt zmiany języka w sekretariacie Studium Językowego co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rejestracji.

Z egzaminu certyfikacyjnego zwalnia wyłącznie zewnętrzny certyfikat językowy określony w załączniku.

Egzamin składa się z części ustnej i części pisemnej. Dokładny opis egzaminu można znaleźć na stronie SJ UAM w osobnej zakładce. Format egzaminu certyfikacyjnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest taki sam dla każdego języka.

Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o racjonalne dostosowania na egzaminie certyfikacyjnym, zobowiązane są zgłosić się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, a następnie dostarczyć opinię Biura do sekretariatu Studium Językowego co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

Przed egzaminem

Część ustna egzaminu odbywa się zawsze przed częścią pisemną.

Na egzamin ustny z języka angielskiego obowiązuje rejestracja żetonowa poprzez system USOS przez stronę ul.amu.edu.pl w terminach wskazanych przez Studium Językowe UAM.

Na egzamin pisemny z każdego języka obowiązuje rejestracja żetonowa poprzez system USOS przez stronę: ul.amu.edu.pl., w terminach wskazanych przez Studium Językowe UAM.

Informacje dotyczące terminów rejestracji na egzamin certyfikacyjny są publikowane na stronie internetowej Studium Językowego UAM (sj.amu.edu.pl) oraz przekazywane do Biura Obsługi Studentów na każdym wydziale.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu (budynku i numerze sali) student otrzymuje w momencie rejestracji na egzamin.

Podczas egzaminu

Na egzamin pisemny należy stawić się najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem oraz zabrać ze sobą dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

W przypadku braku rejestracji na egzamin w terminie wytyczonym przez SJ UAM, egzaminator ma prawo niedopuszczenia studenta do egzaminu.

W przypadku spóźnienia, egzaminator ma prawo niedopuszczenia studenta do egzaminu.

Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych. Niestosowanie się do tego punktu może spowodować usunięcie studenta z sali egzaminacyjnej bez możliwości kontynuowania egzaminu.

Podczas egzaminu student nie może korzystać z żadnych materiałów pomocniczych np. słowników lub podręczników.

Po egzaminie

Punkty zdobyte z części ustnej zostaną dodane do punktów zdobytych z części pisemnej, a wyniki podane po podliczeniu obydwu części.

Egzamin końcowy uważa się za zdany w przypadku uzyskania minimum 60% punktów (jest to suma części pisemnej i ustnej).

Skala ocen

dostateczny

60% - 69%

dostateczny plus

70% - 75%

dobry

76% - 85%

dobry plus

86% - 90%

bardzo dobry

91% - 100%

Wyniki końcowe egzaminu są publikowane w systemie USOS w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku końcowego z całości egzaminu, student nie ma możliwości ponownego podejścia do egzaminu.

W przypadku niezdania całości egzaminu (tzn. poniżej 60 procent ogólnej liczby punktów) student musi powtórzyć egzamin. W takim przypadku student może przystąpić ponownie zarówno do części ustnej jak i pisemnej. Jeżeli student nie zdecyduje się na ponowne podejście do egzaminu ustnego, przepisane zostaną punkty zdobyte w pierwszym podejściu. Nie ma możliwości poprawiania tylko części ustnej.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu student zobowiązany jest do przestrzegania tych samych procedur, co w przypadku pierwszego podejścia. Każdorazowo obowiązuje rejestracja żetonowa przez system USOS, a studenci starający się o racjonalne dostosowanie każdorazowo dostarczają do sekretariatu Studium Językowego opinię Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Na wniosek studenta Studium Językowe UAM wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej na podstawie zdanego przez studenta egzaminu certyfikacyjnego.

Wysokość opłaty za Certyfikat Biegłości Językowej reguluje Zarządzenie Nr 325/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2014.

Terminy egzaminu:

sesja zimowa

06.02.2024 (wtorek) godz. 10.00    I podejście (wszystkie języki)

Rejestracja: od 26.01.2024 (piątek) godz. 9.00 do 04.02.2024 (niedziela) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 01.02.2024 (czwartek)*

15.02.2024 (czwartek) godz. 10.00   II podejście (egzamin poprawkowy – wszystkie języki)

Rejestracja: od 09.02.2024 (piątek) godz. 9.00 do 13.02.2024 (wtorek) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 12.02.2024 (poniedziałek)*

Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają sie o racjonalne dostosowania na egzaminie certyfikacyjnym (dotyczy zarówno egzaminów ustnych jak I pisemnych) zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

sesja letnia

25.06.2024 (wtorek) godz. 10.00    I podejście (wszystkie języki)

Rejestracja: od 14.06.2024 (piątek) godz. 9.00 do 23.06.2024 (niedziela) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 20.06.2024 (czwartek)*

10.09.2024 (wtorek) godz. 10.00 II podejście (egzamin poprawkowy – wszystkie języki)

Rejestracja: od 30.08.2024 (piątek) godz. 9.00 do 08.09.2024 (niedziela) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 05.09.2024 (czwartek)*

Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają sie o racjonalne dostosowania na egzaminie certyfikacyjnym (dotyczy zarówno egzaminów ustnych jak I pisemnych) zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunków mających podwójny wymiar godzinowy (60h / semestr) czyli Psychologia.

Na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 obowiązuje rejestracja żetonowa na stronie ul.amu.edu.pl

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin jest zaliczenie lektoratu na poziomie B2.2 (lub B2.1 dla kierunku Psychologia).

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin na stronie ul.amu.edu.pl, nie będzie miał możliwości przystąpienia do egzaminu w danym terminie.

Dokumenty do pobrania

Egzamin ustny - zasadyObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Egzamin ustny - zasady (129.5 KB)
Opis egzaminu - komponenty.pdfObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Opis egzaminu - komponenty.pdf (87.4 KB)
Egzamin certyfikacyjny - zasadyObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Egzamin certyfikacyjny - zasady (62.5 KB)
Terminy egzaminów 2023/24ObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Terminy egzaminów 2023/24 (86.3 KB)