Egzamin certyfikacyjny

Po zaliczeniu zajęć z nauki języka obcego, przewidzianego w programie studiów, student studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich zobowiązany jest do zdania końcowego egzaminu certyfikacyjnego z języka nowożytnego, organizowanego przez Studium Językowe UAM w sesji zimowej i w sesji letniej.

Do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego uprawnia zaliczenie lektoratu na poziomie B2.2.

Z egzaminu certyfikacyjnego zwalnia wyłącznie zewnętrzny certyfikat językowy określony w załączniku.

Egzamin składa się z części ustnej i części pisemnej. Dokładny opis egzaminu dla poszczególnych języków można znaleźć w dokumentach do pobrania poniżej.

Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o racjonalne dostosowania na egzaminie certyfikacyjnym, zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu (zarządzenie Rektora nr 135 2020/2021).

Przed egzaminem

Część ustna egzaminu odbywa się zawsze przed częścią pisemną.

Przed przystąpieniem do pisemnej części egzaminu certyfikacyjnego student zobowiązany jest do samodzielnej rejestracji (tzw. rejestracja żetonowa) poprzez system USOS przez stronę: ul.amu.edu.pl, w terminach wskazanych przez Studium Językowe UAM.

Informacje dotyczące terminów rejestracji na egzamin certyfikacyjny są publikowane na stronie internetowej Studium Językowego UAM oraz przekazywane do dziekanatów poszczególnych wydziałów.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu (budynku i numerze sali) student otrzymuje w momencie rejestracji na egzamin.

Podczas egzaminu

Na egzamin pisemny należy stawić się 15 minut przed jego rozpoczęciem oraz zabrać ze sobą dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

W przypadku braku rejestracji na egzamin w terminie wytyczonym przez SJ UAM, egzaminator ma prawo niedopuszczenia studenta do egzaminu.

W przypadku spóźnienia, egzaminator ma prawo niedopuszczenia studenta do egzaminu.

Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych. Niestosowanie się do tego punktu może spowodować usunięcie studenta z sali egzaminacyjnej bez możliwości kontynuowania egzaminu. Podczas egzaminu student nie może korzystać z żadnych materiałów pomocniczych np. słowników lub podręczników.

Po egzaminie

Punkty zdobyte z części ustnej dodane zostaną do punktów zdobytych z części pisemnej, a wyniki podane po podliczeniu obydwu części.

Egzamin końcowy uważa się za zdany w przypadku uzyskania minimum 60% punktów (jest to suma części pisemnej i ustnej).

Skala ocen

dostateczny 60% - 69%

dostateczny plus 70% - 75%

dobry 76% - 85%

dobry plus 86% - 90%

bardzo dobry 91% - 100%

Wyniki końcowe egzaminu są publikowane w systemie USOS w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku końcowego z całości egzaminu, student nie ma możliwości ponownego podejścia do egzaminu.

W przypadku niezdania całości egzaminu (tzn. poniżej 60 procent ogólnej liczby punktów) student musi powtórzyć egzamin. W takim przypadku student przystępuje ponownie zarówno do części ustnej jak i pisemnej. Jeżeli student nie zdecyduje się na ponowne podejście do egzaminu ustnego, przepisane zostaną punkty zdobyte w pierwszym podejściu. Nie ma możliwości poprawiania tylko części ustnej.

Na wniosek studenta Studium Językowe UAM wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej na podstawie zdanego przez studenta egzaminu certyfikacyjnego. Wysokość opłaty za Certyfikat Biegłości Językowej reguluje Zarządzenie Nr 325/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2014.

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się stacjonarnie w następujących terminach:

semestr zimowy

07.02.2023 (wtorek) godz. 10.00   I podejście (wszystkie języki)

Rejestracja: od 26.01.2023 (czwartek) godz. 9.00 do 05.02.2023 (niedziela) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 02.02.2023 (czwartek)*

16.02.2023 (czwartek) godz. 10.00 II podejście (egzamin poprawkowy – wszystkie języki)

Rejestracja: od 10.02.2023 (piątek) godz. 9.00 do 14.02.2023 (wtorek) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 08.02.2023 (środa)*

semestr letni

27.06.2023 (wtorek) godz. 10.00  I podejście (wszystkie języki)

Rejestracja: od 15.06.2023 (czwartek) godz. 9.00 do 25.06.2023 (niedziela) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 22.06.2023 (czwartek)*

12.09.2023 (wtorek) godz. 10.00  II podejście (egzamin poprawkowy – wszystkie języki)

Rejestracja: od 31.08.2023 (czwartek) godz. 9.00 do 10.09.2023 (niedziela) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 07.09.2023 (czwartek)*

Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają sie o racjonalne dostosowania na egzaminie certyfikacyjnym (dotyczy zarówno egzaminów ustnych jak I pisemnych) zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmnie 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

(Zarządzenie Rektora nr 135 2020/2021)

Próbny egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego

Dokumenty do pobrania

Język angielski - opis egzaminuObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Język angielski - opis egzaminu (87.4 KB)
Zasady egzaminu 2022/2023ObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Zasady egzaminu 2022/2023 (61.1 KB)
Język niemiecki - opis egzaminuObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Język niemiecki - opis egzaminu (170.1 KB)
Język francuski - opis egzaminuObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Język francuski - opis egzaminu (65.1 KB)
Język hiszpański - opis egzaminuObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Język hiszpański - opis egzaminu (87.6 KB)
Język rosyjski - opis egzaminuObowiązującyKamil Petryk
PDF
Pobierz PDF Język rosyjski - opis egzaminu (86.3 KB)