Nazwa kursu:

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO A2

Prowadzący: 

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy: 

katarzyna.grodzka@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu: 

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć: 

Online MS Teams

Język zajęć:

angielski, czasami polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs: 

100 – 120 h poziomu A1

Podręcznik: 

Speak Out 3rd edition, Student’s Book, Workbook

Termin/godzina zajęć: 

ŚRODA  18:15 – 19:45

Tematyka kursu:

 1. ME & YOU - przedstawiamy się, powitania,  porównujemy się, spotkania

 2. Konwersacje - dialogi przy pierwszym spotkaniu, zadajemy pytania dotyczące innych osób
 3. Słownictwo - zawody, popularne czasowniki,  przymiotniki opisujące uczucia
 4. Gramatyka – czas Present Simple, propozycje, dopełniacz saksoński ‘s
 5. LIFESTYLE - Twój styl życia, posiłki w restauracji

 6. Konwersacje - rozmawiamy o diecie i posiłkach, zwroty stosowane przy zamawianiu posiłku
 7. Słownictwo - napoje i potrawy, codzienne czynności, w restauracji
 8. Gramatyka - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przysłówki częstotliwości
 9. HOME - zapraszamy do domu, prezenty powitalne, sąsiedzi
 10. Konwersacje - opisujemy dom i mieszkanie, popularne przymiotniki, przyjmujemy gości,  rozmawiamy o naszym sąsiedztwie
 11. Słownictwo - dom i wyposażenie, popularne przymiotniki

Cele kursu:

- Rozwijanie czterech sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ.

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego w teorii i praktyce.

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej.

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglosaskich.

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane np. z kulturą i edukacją.  Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej.

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualne (np. praca z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy.

Forma zaliczenia końcowego:

- Test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się