Nazwa kursu:

KURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  A2  (po 30h, semestr 2 nauki) katarzyna.grodzka@amu.edu.pl

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

katarzyna.grodzka@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online MS Teams

Język zajęć:

angielski, czasami polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

30h poziomu A2

Podręcznik: 

Speak Out 3rd edition, Student’s Book, Workbook

Termin/godzina zajęć: 

Poniedziałek  18:15 – 19:45

Tematyka kursu

 1. HOME - zapraszamy do domu, prezenty powitalne, sąsiedzi:
 2. Konwersacje - opisujemy dom i mieszkanie, popularne przymiotniki, przyjmujemy gości,  rozmawiamy o naszym sąsiedztwie,
 3. Słownictwo - dom i wyposażenie, popularne przymiotniki, wyrażenia i zwroty grzecznościowe, zwroty stosowane przy zapraszaniu i przyjmowaniu gości,
 4. Gramatyka - zaimki wskazujące, czasownik have got.
 1. THIS WORLD
 2. Konwersacje - rozmawianie o swojej przeszłości
 3. Słownictwo - podawanie daty, sklepy i zakupy,
 4. Gramatyka - czas przeszły prosty Simple Past czasownika BE, wyrażanie ilości how much / how many, should / shouldn’t, tryb rozkazujący
 1. THE PAST
  1. Konwersacje – nasze życie teraz i w przeszłości, ważne wydarzenia w naszym życiu, przeprosiny i usprawiedliwianie się.
  2. Słownictwo – time phrases, podawanie czasu
  3. Gramatyka – czas przeszły prosty Simple Past czasowniki regularne i nieregularne, przymiotniki i wyrażenia je modyfikujące

Cele kursu:

- Rozwijanie czterech sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ.

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego w teorii i praktyce.

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej.

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglosaskich.

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane np. z kulturą i edukacją.  Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej.

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualne (np. praca z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy.

Forma zaliczenia końcowego:

- Test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się