Nazwa kursu:

KOMERCYJNY KURS JEZYKA ANGIELSKIEGO  POZIOM A2 po 60 godzinach - kontynuacja

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

katarzyna.grodzka@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 godzin (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

zdalna na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski,  sporadycznie polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

40 - 60 h poziomu A2

Podręcznik:

English File Pre-Intermediate czwarta edycja fourth edition (orientacyjnie od  unitu 6C, 7A),  Student’s Book & Workbook

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

WTOREK   18.15-19.45

Tematyka kursu:

Gramatyka:    

Bezokolicznik & gerundium; have to, don’t have to, must, mustn’t; should;  Conditional I;   przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zaimki w formie dopełnienia

Leksyka:  

Przymiotniki i towarzyszące im zaimki;   różne zastosowania czasownika GET;  confusing verbs (czasowniki często mylone przez uczących się, np. listen / hear, tell / say);  przysłówki; wypowiadanie się na temat swojego samopoczucia (choroby, dolegliwośći)

Funkcje językowe:  

Wizyta w aptece;  strategie komunikacyjne, np. negocjowanie znaczenia

Wymowa:  

Formy słabe wyrazu “to”; wymowa -ing; homophones – wyrazy o identycznej wymowie (np. where / wear, meet / meat)

Cele kursu:

-Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie A2 zgodnie z ESOKJ,

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresy gramatyki języka angielskiego w teorii   
i praktyce,

-  Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej,

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglojęzycznych,

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować,

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie A2,  analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie,

- Tworzy wypowiedzi ustne, wykazuje chęć i potrzebę podjęcia dyskusji na tematy ogólne

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne
z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur,

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, mówić o planach dotyczących przyszłości,  a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane z kulturą i edukacją. Umie pracować
w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie  z otrzymanymi wskazówkami,

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej,

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualna (np. z tekstem, słuchanie), praca w parach, dyskusje na forum grupy,

- Po każdych zajęciach Słuchacz otrzymuje zadanie domowe w celu ugruntowania materiału przerabianego na zajęciach.

Forma zaliczenia końcowego:

Test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się