Nazwa kursu:

General English, Advanced kontynuacja

Prowadzący:

mgr Elżbieta Wąsowicz

Adres mailowy:

wasowicz@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalne na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B2+

Podręcznik:

Speakout Advanced (3rd edition), kontynuacja, drugi semester kursu

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

czwartki 18.00 (wstępnie, zależy od ostatecznego planu)

Tematyka kursu:

General English, główne tematy semestru to: Working Llife, Humanity, Influence

Cele kursu: kurs nastawiony na komunikację

-gramatyka - opanowanie następujących struktur: czasowniki modalne, strona bierna, aspekty continuous i perfect, struktury emfatyczne, zdania złożone

-słownictwo – opanowanie na poziomie zaawansowanym idiomów, kolokacji i wyrażeń -tematyka związana z pracą, ludzkością i różnorakimi wpływami.

-czytanie – doskonalenie umiejętności czytania i omawiania złożonych artykułów

-słuchanie – doskonalenie umiejętności słuchania języka oryginalnego (nieprzystosowanego do nauki)

-mówienie – prowadzenie dyskusji i przedstawiania argumentów dotyczących tematyki kursu

Planowane efekty kształcenia:

-słuchacz używa aktywnie następujących form gramatycznych: czasowniki modalne, strona bierna, aspekty continuous i perfect, struktury emfatyczne, zdania złożone

-słuchacz zna i posługuje się słownictwem, kolokacjami i idiomami związanymi z tematyką kursu

-słuchacz potrafi przeczytać z pełnym zrozumieniem złożone artykuły związane z tematyką kursu

-słuchacz wypowiada się i prowadzi uargumentowaną dyskusję na tematy wprowadzone w czasie kursu

Metody pracy:

dyskusja, praca z tekstem, metoda warsztatowa, demonstracje audio i video, praca w grupach.

Forma zaliczenia końcowego:

test w formie on-line

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się