Nazwa kursu:    

Skuteczna komunikacja na poziomie B2

Prowadzący:

mgr Danuta Furszpaniak

Adres mailowy:

dfurszp@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 godzin/semestr (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Online na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski i polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs

B1 +

Podręcznik:

A.Clare & J.J. Watson Speakout B2 (3rd edition) Pearson, 2022.

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Czwartek godz. 16.30

Tematyka kursu:  Przewodnie zagadnienia kursu: Identity, Different Worlds, Showtime

Cele kursu: kurs nastawiony na komunikację z usprawnieniem znajomości gramatyki

  • gramatyka – doskonalenie posługiwania się czasami prostymi, ciągłymi i perfect, konstrukcjami bezokolicznikowymi, imiesłowami, określnikami, zdaniami złożonymi i konstrukcjami emfatycznymi
  • słownictwo – doskonalenie znajomości oraz użycia słownictwa na poziomie B2 w obszarze tematyki kursu
  • czytanie – doskonalenie umiejętności czytania i wyrażania opinii na tematy związane z tekstami
  • słuchanie – doskonalenie aktywnego słuchania tekstów na poziomie B2
  • mówienie – doskonalenie umiejętności przedstawiania opinii oraz prowadzenia rozmowy na tematy związane z zagadnieniami z podręcznika oraz interesującymi uczestników kursu

Planowane efekty kształcenia:

  • słuchacz potrafi używać czasów prostych, ciągłych i perfect, konstrukcji bezokolicznikowych, imiesłowów, określników, zdań złożonych i konstrukcji emfatycznych na poziomie B2
  • słuchacz zna i posługuje się słownictwem, kolokacjami i idiomami związanymi z zagadnieniami omawianymi na kursie
  • słuchacz potrafi przeczytać ze zrozumieniem teksty związane z tematyką kursu
  • słuchacz potrafi wyrazić opinię oraz aktywnie uczestniczyć dyskusji na tematy objęte kursem

Metody/techniki pracy:

dyskusja, praca z tekstem, metoda warsztatowa, demonstracje audio i video, praca w grupach.

Forma zaliczenia końcowego: test w formie online

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się